Language of document :

Определение на председателя на Съда от 29 март 2018 г.  Европейска комисия/Република Хърватия, подпомагана от Френската република

(Дело C-381/17)1

Език на производството: хърватски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 OВ C 283, 28.8.2017 г.