Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 16 grudnia 2020 r. w sprawie T-863/19, Production Christian Gallimard / EUIPO – Éditions Gallimard, wniesione w dniu 2 marca 2021 r. przez Production Christian Gallimard

(Sprawa C-143/21 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnosząca odwołanie: Production Christian Gallimard (przedstawiciel: adwokat L. Dreyfuss-Bechmann)

Pozostali uczestnicy postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Éditions Gallimard la nouvelle revue française éditions de la nouvelle revue française SA

Postanowieniem z dnia 5 maja 2021 r. Trybunał (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania i obciążył Production Christian Gallimard jej własnymi kosztami.

____________