Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 28. ledna 2020 – F v. Stadt Karlsruhe

(Věc C-47/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: F

Odpůrkyně: Stadt Karlsruhe

Předběžná otázka

Brání čl. 2 odst. 1 a čl. 11 odst. 4 druhý pododstavec směrnice 2006/126/ES1 členskému státu, na jehož území bylo držiteli evropského řidičského průkazu skupin A a B, který byl vydán v jiném členském státě, z důvodu jízdy pod vlivem návykové látky odňato právo řídit v prvně uvedeném členském státě motorová vozidla, odmítnout uznání řidičského průkazu pro tyto skupiny vozidel, který byl po odnětí práva dotčené osobě v druhém uvedeném státě vydán cestou prodloužení platnosti podle čl. 7 odst. 3 druhý pododstavec směrnice 2006/126/ES?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 18).