Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 28. janvārī iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – F./Stadt Karlsruhe

(Lieta C-47/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesverwaltungsgericht

Pamatlietas puses

Prasītājs: F.

Atbildētāja: Stadt Karlsruhe

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2006/126/EK 1 2. panta 1. punkta un 11. panta 4. punkta otrās daļas regulējums dalībvalstij, kuras teritorijā citas dalībvalsts izsniegtas A un B kategorijas ES vadītāja apliecības turētājam par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā pirmajā minētajā dalībvalstī it tikušas atsauktas tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus ar šo vadītāja apliecību, pieļauj atteikt tādas šo kategoriju vadītāja apliecības atzīšanu, kas attiecīgajai personai pēc atsaukuma ir tikusi izsniegta otrajā minētajā dalībvalstī atjaunošanas ceļā saskaņā ar Direktīvas 2006/126/EK 7. panta 3. punkta otro daļu?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/126/EK ( 2006. gada 20. decembris ) par vadītāju apliecībām (OV 2006, L 403, 18. lpp.).