Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 28 stycznia 2020 r. – F. / Stadt Karlsruhe

(Sprawa C-47/20)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesverwaltungsgericht

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: F.

Strona pozwana: Stadt Karlsruhe

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 2 ust. 1 i art. 11 ust. 4 akapit drugi dyrektywy 2006/126/WE1 zakazują, aby państwo członkowskie, na którego terytorium posiadacz unijnego prawa jazdy kategorii A i B, wydanego przez inne państwo członkowskie, został pozbawiony uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi z tym prawem jazdy w pierwszym wymienionym państwie członkowskim z powodu kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, odmówiło uznania prawa jazdy dla tych kategorii wydanego zainteresowanemu w drugim wymienionym państwie członkowskim, po pozbawieniu uprawnienia do kierowania, w trybie przedłużenia ważności na podstawie art. 7 ust. 3 akapit drugi dyrektywy 2006/126/WE?

____________

1 Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (Dz.U. 2006, L 403, s. 18.)