Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 29.4.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesverwaltungsgericht – Saksa) – F. v. Stadt Karlsruhe

(asia C-47/20)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Liikenne – Ajokortti – Ajokortin peruuttaminen muun kuin sen myöntäneen jäsenvaltion alueella – Ajokortin uusiminen sen myöntäneessä jäsenvaltiossa peruuttamispäätöksen jälkeen – Ei automaattista vastavuoroista tunnustamista)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Valittaja: F.

Vastapuoli: Stadt Karlsruhe

Tuomiolauselma

Ajokorteista 20.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY 2 artiklan 1 kohtaa ja 11 artiklan 4 kohdan toista alakohtaa on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä sille, että jäsenvaltio, jonka alueella toisen jäsenvaltion myöntämän A- ja B-luokan ajokortin haltija on myöhemmin menettänyt ajo-oikeutensa sen vuoksi, että hän on syyllistynyt rikkomukseen oleskellessaan tilapäisesti kyseisellä alueella kyseisen ajokortin myöntämisen jälkeen ja että tästä on ensiksi mainitun jäsenvaltion lainsäädännön mukaan seurauksena soveltumattomuus kuljettajaksi, kieltäytyy myöhemmin tunnustamasta kyseisen ajokortin pätevyyttä sen jälkeen, kun jäsenvaltio, jossa kyseisen ajokortin haltijalla on mainitun direktiivin 12 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu vakinainen asuinpaikka, on uusinut tämän ajokortin kyseisen direktiivin 7 artiklan 3 kohdan nojalla. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on kuitenkin tarkistettava, että ensiksi mainitun jäsenvaltion lainsäädännössä annetuilla säännöillä, joissa vahvistetaan edellytykset, jotka ajokortin haltijan on täytettävä saadakseen takaisin oikeuden kuljettaa ajoneuvoa sen alueella, ei suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ylitetä sitä, mikä on asianmukaista ja tarpeen direktiivillä 2006/126 tavoitellun liikenneturvallisuuden parantamista koskevan päämäärän saavuttamiseksi.

____________

1 EUVL C 161, 11.5.2020.