Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 29. apríla 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht – Nemecko) – F./Stadt Karslruhe

(vec C-47/20)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Doprava – Vodičský preukaz – Odobratie vodičského preukazu na území iného členského štátu, ako je členský štát vydania – Obnovenie vodičského preukazu členským štátom vydania po prijatí rozhodnutia o jeho odobratí – Neexistencia automatickej povahy vzájomného uznávania)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: F.

Žalovaný: Stadt Karslruhe

Výrok rozsudku

Článok 2 ods. 1 a článok 11 ods. 4 druhý pododsek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia členskému štátu, na ktorého území bolo držiteľovi vodičského preukazu skupín A a B vydaného iným členským štátom odobraté vodičské oprávnenie z dôvodu protiprávneho správania, ku ktorému došlo pri dočasnom pobyte na tomto území po vydaní uvedeného preukazu, aby odmietol následne uznať platnosť tohto vodičského preukazu po tom, čo bol tento preukaz podľa článku 7 ods. 3 tejto smernice obnovený členským štátom, v ktorom sa nachádza obvyklé bydlisko držiteľa uvedeného preukazu v zmysle článku 12 prvého odseku uvedenej smernice. Vnútroštátnemu súdu však prináleží overiť, či v súlade so zásadou proporcionality pravidlá zavedené právnym poriadkom prvého členského štátu a stanovujúce podmienky, ktorým sa držiteľ vodičského preukazu musí podriadiť, aby znovu nadobudol oprávnenie viesť vozidlo na jeho území, nepresahujú hranice toho, čo je primerané a nevyhnutné na dosiahnutie cieľa sledovaného smernicou 2006/126, ktorý spočíva v zlepšení bezpečnosti cestnej premávky.

____________

1 Ú. v. EÚ C 161, 11.5.2020.