Language of document :

Žaloba podaná 1. augusta 2012 – ZZ a i./EIB

(vec F-83/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a iní (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Európska investičná banka

Predmet a opis sporu

Jednak návrh na zrušenie rozhodnutí udeliť žalobcom prémiu podľa nového systému výkonností akým je ten, ktorý vyplýva z rozhodnutia správnej rady zo 14. decembra 2010, a rozhodnutí riadiaceho výboru z 9. novembra 2010 a zo 16. novembra 2011, a jednak následný návrh na uloženie povinnosti žalovanej zaplatiť rozdiel v odmene, ako aj na náhradu škody

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia udeliť žalobcom prémiu podľa nového systému výkonností akým je ten, ktorý vyplýva z rozhodnutia správnej rady zo 14. decembra 2010, a rozhodnutí riadiaceho výboru z 9. novembra 2010 a zo 16. novembra 2011, individuálne vykonávacie rozhodnutie uvedené na výplatnej listine za apríl 2012 a oznámené dotknutým osobám najskôr 22. apríla 2012,

z toho dôvodu

zaviazať žalovanú na zaplatenie rozdielu v odmene vyplývajúcej z rozhodnutia správnej rady zo 14. decembra 2010 a rozhodnutí riadiaceho výboru z 9. novembra 2010 a zo 16. novembra 2011 podľa predchádzajúceho systému odmeňovania; tento rozdiel v odmene treba zvýšiť o úroky z omeškania plynúce od 22. apríla 2012 až po úplné vyplatenie, pričom sú tieto úroky stanovené vo výške sadzby CEB zvýšenej o 3 percentuálne body,

zaviazať žalovanú na náhradu škody spôsobenej z dôvodu straty kúpnej sily, pričom táto škoda bola ohodnotená aequo et bono a približne na 1,5 % mesačnej odmeny každého žalobcu,

zaviazať EIB na náhradu trov konania.