Language of document :

Жалба, подадена на 1 август 2012 г. — ZZ/Съвет

(Дело F-84/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: адв. M. Velardo)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решението за отказ да се предостави пряк достъп на жалбоподателя до окончателния доклад с изводите на комисията по инвалидност и достъп до диагнозата на третия лекар от тази комисия

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 17 октомври 2011 г. за отказ да се предостави пряк достъп на жалбоподателя до окончателния доклад с изводите на комисията по инвалидност, както и достъп до диагнозата на третия лекар;

да се отмени решението на органа по назначаването от 24 март 2012 г., представляващ отговор на подадената по реда на член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица жалба;

да се осъди ответникът да заплати обезщетение и лихви за забава и компенсаторни лихви в размер на 6,75 % за нанесените материални и нематериални вреди;

да се осъди Съветът да заплати съдебните разноски.