Language of document :

Жалба, подадена на 30 юли 2012 г. — ZZ/EИБ

(Дело F-82/12)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: L. Isola, avvocato)

Ответник: Европейска инвестиционна банка

Предмет на производството

Отмяна на решението на комитета по жалбите да отхвърли жалбата на жалбоподателя срещу резултата от втората обща оценка на работата му за 2007 г.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени:

решението от 15 февруари 2012 г. в частта, в която комитетът по жалбите

отхвърля жалбата срещу информационния доклад от 2007 г., съставен през 2011 г., след отмяната на съставения през 2008 г. информационен доклад, постановена от Съда на публичната служба (СПС) с решение от 8 март 2011 г. по дело F-59/09,

отхвърля жалбата на жалбоподателя срещу отказа да се препоръча повишаването му след отмяната, постановена от СПС със същото решение от 8 март 2012 г.,

отказва да извърши оценка по същество и като извършва само оценка за законосъобразност отказва на жалбоподателя правото да получи втора и ефективна оценка на извършената работа,

решенията за повишаване от 29 април 2008 г., тъй като в светлината на изразената от неговите висшестоящи ръководители оценка, ЕИБ не е взела предвид жалбоподателя в точката „Повишения от длъжност E на длъжност D“,

всички свързани, последващи и предварителни актове, сред които целия информационен доклад за 2007 г., и оценката на неговите висшестоящи ръководители, включително в частта, в която не се предлага оценка А или оценка В + и повишаването на жалбоподателя в длъжност D, и евентуално, предхождащото обявяване на незаконосъобразността и неприложимостта на Насоките на Дирекция „Човешки ресурси“, поне в частта, в която въвеждат неправомерно количествени ограничения за броя служители, които могат да получат оценка А или В +,

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.