Language of document :

Sag anlagt den 30. juli 2012 – ZZ mod EIB

(Sag F-82/12)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat L. Isola)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Appeludvalgets afgørelse om at meddele afslag på sagsøgerens klage over resultatet af den anden samlede bedømmelse af hans arbejdsindsats i 2007

Sagsøgerens påstande

Følgende retsakter annulleres:

Afgørelsen af 15. februar 2012 for så vidt som Appeludvalget

afslog klagen over hans bedømmelsesrapport fra 2007, der blev udfærdiget i 2011 som følge af annullationen af den rapport, der blev udarbejdet i 2008, således som Personaleretten bestemte ved dom af 8. marts 2011 i sag F-59/09.

afslog hans klage over afvisningen af at anbefale, at han blev forfremmet, som følge af den annullation, som Personaleretten foretog ved samme dom af 8. marts 2011.

afviste at foretage en bedømmelse af fortjenester, idet det blot foretog en legalitetsprøvelse og derved fratog sagsøgeren retten til en anden og faktisk bedømmelse af det udførte arbejde.

De forfremmelser, der blev truffet afgørelse om den 29. april 2008, idet EIB henset til den bedømmelse, som hans overordnede havde givet udtryk for, undlod at tage ham i betragtning under punktet »forfremmelser fra personalegruppe E til D«

Alle forbundne, forudgående og efterfølgende retsakter, herunder den interne bedømmelsesrapport fra 2007 og den vurdering, som hans overordnede gav udtryk for, også for så vidt angår den del, hvor man ikke tilbyder bedømmelsen A eller bedømmelsen B+ og forfremmelse af sagsøgeren til personalegruppe D, om fornødent efter en forudgående erklæring om, at retningslinjerne er ulovlige og ikke kan finde anvendelse, i det mindste for så vidt som de indfører ulovlige kvantitative begrænsninger af det antal ansatte, der kan opnå en samlet bedømmelse med bedømmelsen A eller B+

EIB tilpligtes at betale sagens omkostninger.