Language of document :

Kanne 30.7.2012 – ZZ v. EIP

(Asia F-82/12)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja L. Isola)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Valituskomitean päätöksen, jolla se hylkäsi kantajan valituksen, joka koski vuonna 2007 tehdyn työn toisen kokonaisarvioinnin tulosta.

Vaatimukset

On kumottava

15.2.2012 tehty päätös siltä osin kuin valituskomitea

on hylännyt valituksen, joka koski kantajan vuoden 2007 arviointikertomusta, joka on laadittu vuonna 2011, virkamiestuomioistuimen kumottua vuonna 2008 laaditun kertomuksen asiassa F-59/09 8.3.2011 antamallaan tuomiolla

–    on hylännyt valituksen, joka koski sitä, että kantajaa ei ole esitetty ylennettäväksi sen jälkeen kun häntä koskeva arviointikertomus kumottiin edellä mainitulla virkamiestuomioistuimen tuomiolla

–    on hylännyt pääasian ratkaisun ja on antanut ainoastaan lainmukaisuutta koskevan ratkaisun ja on evännyt kantajalta oikeuden saada toisen ja todellisen arvioinnin työstään

–    29.4.2008 päätetyt ylennykset, koska EIP ei ole kantajan esimiesten arviointien vuoksi ottanut kantajaa huomioon palkkaluokasta E palkkaluokkaan D toteutettujen ylennysten yhteydessä

–    kaikki tähän liittyvät ja sitä seuraavat toimet, mukaan luettuna vuoden 2007 arviointikertomus ja kantajan esimiesten arvioinnit kokonaisuudessaan, myös siltä osin kuin kantajalle ei ole annettu arvosanaa A tai B+ eikä häntä ole ylennetty palkkaluokkaan D, ja tarvittaessa on ensin todettava, että henkilöstöosaston ohje on lainvastainen eikä sitä voida soveltaa, ainakin siltä osin kuin siinä rajoitetaan sääntöjenvastaisesti niiden työntekijöiden määrää, joille voidaan antaa arvosana A tai B+

investointipankki on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.