Language of document :

Beroep ingesteld op 30 juli 2012 – ZZ / EIB

(Zaak F-82/12)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: L. Isola, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het beroepscomité tot afwijzing van het bezwaar dat verzoeker heeft ingediend tegen de tweede algehele beoordeling van het werk dat hij in 2007 heeft verricht

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van:

het besluit van 15 februari 2012, voor zover het beroepscomité daarbij

het bezwaar heeft afgewezen dat verzoeker had ingediend tegen zijn beoordelingsrapport over 2007, dat in 2011 is opgesteld na de nietigverklaring van het in 2008 opgestelde rapport, zoals het Gerecht voor ambtenarenzaken (GVA) heeft bepaald in zijn arrest van 8 maart 2011 waarbij zaak F-59/09 definitief is beslecht;

het bezwaar heeft afgewezen dat hij had ingediend tegen de weigering om hem voor te dragen voor bevordering, na de nietigverklaring die het GVA in datzelfde arrest van 8 maart 2011 heeft uitgesproken;

heeft geweigerd om zich ten gronde uit te spreken en, zich slechts over de wettigheid uitsprekend, verzoeker het recht op een tweede en effectieve beoordeling van zijn werk heeft ontzegd;

de bevorderingen waartoe op 29 april 2008 is besloten, aangezien de EIB, gelet op de beoordeling door zijn meerderen, heeft verzuimd om hem in aanmerking te nemen in het punt „bevorderingen van de functie E naar de functie D”;

alle daarmee verband houdende, daarop volgende en daaraan ten grondslag liggende handelingen, waaronder het gehele beoordelingsrapport over 2007 en de beoordeling door zijn meerderen, voor zover daarin niet de beoordeling A of B+ en verzoekers bevordering naar de functie D worden voorgesteld, eventueel, door de praktische gids van de afdeling personeelszaken vooraf onwettig en als zijnde niet van toepassing te verklaren, althans voor zover deze ten onrechte kwantitatieve beperkingen stelt aan het aantal werknemers dat de beoordeling A of B+ kan krijgen;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten.