Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2012 r. – ZZ przeciwko EBI

(Sprawa F-82/12)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat L. Isola)

Strona pozwana: EBI

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji odwoławczej w sprawie oddalenia odwołania skarżącego od wyników ponownej całościowej oceny jego wyników pracy w roku 2007.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności:

decyzji z dnia 15 lutego 2012 r., w zakresie w jakim komisja odwoławcza

oddaliła jego odwołanie od sprawozdania z oceny za 2007 r., sporządzonego w 2011 r. w następstwie stwierdzenia nieważności sprawozdania sporządzonego w 2008 r., zgodnie z rozstrzygnięciem Sądu do spraw Służby Publicznej w wyroku z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie F-59/09;

oddaliła jego odwołanie od odmowy zaproponowania go do awansu, w następstwie stwierdzenia nieważności decyzji przez Sąd do spraw Służby Publicznej w ww. wyroku z dnia 8 marca 2011 r.;

odmówiła rozpoznania sprawy co do istoty i po wyrażeniu jedynie oceny co do zgodności z prawem, odmówiła skarżącemu prawa do ponownej, skutecznej oceny jego wyników pracy;

decyzji w sprawie awansów z dnia 29 kwietnia 2008 r. w zakresie w jakim, w świetle oceny wyrażonej przez jego przełożonych, EBI nie uwzględnił go w punkcie „Promotions from Function E to D”;

wszystkich aktów powiązanych, wydanych w następstwie lub w ramach przygotowania, w tym sprawozdania z oceny za 2007 r. w całości oraz wyraźnej oceny jego przełożonych, również w części, w której nie proponuje się w niej oceny A lub B+ i awansu skarżącego do grupy funkcyjnej D, a w odpowiednim razie, uprzedniego stwierdzenia niezgodności z prawem i braku obowiązywania wytycznych, przynajmniej w części, w jakiej ustanawiają niezgodne prawem ograniczenia ilościowe w zakresie liczby pracowników mogących otrzymać oceny A lub B+;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.