Language of document : ECLI:EU:F:2013:117

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 11. júla 2013

Vec F‑86/12

Daria Haupt‑Lizer

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Všeobecné výberové konanie EPSO/AD/60/06 – Predĺženie platnosti rezervného zoznamu z dôvodu materskej a rodičovskej dovolenky – Zásada rovnosti zaobchádzania s mužmi a so ženami – Diskriminácia na základe pohlavia“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou D. Haupt‑Lizer predovšetkým navrhuje zrušiť rozhodnutie zo 17. októbra 2011 o nepredĺžení platnosti rezervného zoznamu vytvoreného vo všeobecnom výberovom konaní EPSO/AD/60/06 po 31. decembri 2011

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. D. Haupt‑Lizer znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

Abstrakt

1.      Úradníci – Prijímanie do zamestnania – Výberové konanie – Právna povaha vzťahu medzi úspešným uchádzačom a inštitúciou organizujúcou všeobecné výberové konanie – Uplatniteľnosť vnútroštátneho práva – Vylúčenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 27)

2.      Úradníci – Rovnosť zaobchádzania – Žiadosť o predĺženie platnosti rezervného zoznamu z dôvodu materskej a rodičovskej dovolenky úspešného uchádzača – Zamietnutie – Diskriminácia na základe pohlavia – Neexistencia

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54; smernice Rady 92/85 a 96/34)

1.      Vzťahy medzi inštitúciami a úspešnými uchádzačmi vo výberovom konaní organizovanom podľa článku 27 služobného poriadku sa neriadia ustanoveniami vnútroštátneho práva.

(pozri bod 45)

2.      Z ustanovení práva Únie upravujúcich materskú a rodičovskú dovolenku nevyplýva, že osoba vykonávajúca svoje právo na jednu z týchto dovoleniek môže od prípadného zamestnávateľa požadovať, aby voči nej pozastavil konania, do ktorých je zapojená. Úspešný uchádzač vo výberovom konaní v dôsledku toho nemôže tvrdiť, že mu výkon uvedených práv objektívne zabránil podniknúť kroky, aby bol prijatý do služobného pomeru inštitúciou Únie.

V tejto súvislosti, ak nie sú dané konkrétne lekárske okolnosti súvisiace s tehotenstvom alebo pôrodom, skutočnosť, že žena čerpá materskú dovolenku, nepredstavuje prekážku toho, aby sa zúčastnila na prijímacom konaní. Normotvorca Únie tým, že obdobie, počas ktorého žena nesmie pracovať, obmedzil na dva týždne okolo pôrodu, nechcel predpokladať, že je nemožné, aby dotknutá osoba podnikla akýkoľvek krok súvisiaci so zamestnaním počas ostatných týždňov materskej dovolenky. Aj keď má žena právo rozhodnúť sa, že počas materskej dovolenky sa bude venovať výhradne svojmu dieťaťu, nemení to nič na tom, že nemôže použiť svoju osobnú voľbu ako zámienku na tvrdenie, že sa stala obeťou diskriminácie na základe pohlavia.

Pokiaľ ide o rodičovskú dovolenku, rovnako skutočnosť, že osoba vykonáva svoje právo na túto dovolenku, nebráni tomu, aby sa zúčastnila na prijímacom konaní v rámci Únie. Je to tak najmä z dôvodu, že možnosť čerpať rodičovskú dovolenku majú tak ženy, ako aj muži, a teda vykonávanie svojho práva na rodičovskú dovolenku nemôže viesť k priamej diskriminácie na základe pohlavia.

(pozri body 46, 49 – 53 a 55)

Odkaz:

Súdny dvor: 30. júna 1998, Brown, C‑394/96, bod 22; 27. októbra 1998, Boyle a i., C‑411/96, bod 58; 19. novembra 1998, Høj Pedersen a i., C‑66/96, bod 33; 18. marca 2004, Merino Gómez, C‑342/01, bod 32; 18. novembra 2004, Sass, C‑284/02, bod 32