Language of document : ECLI:EU:F:2013:128

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(druhý senát)

16. září 2013

Věc F‑84/12

CN

v.

Rada Evropské unie

„Veřejná služba – Článek 78 služebního řádu – Výbor pro otázky invalidity – Lékařská zpráva – Zdravotní údaje psychiatrického nebo psychologického charakteru – Lékařské tajemství – Přístup – Žaloba na neplatnost – Žaloba na náhradu škody“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, ve které se CN domáhá, aby byla zrušena zaprvé rozhodnutí, ve kterých mu byl odepřen přímý přístup k závěrečné zprávě Výboru pro otázky invalidity a k diagnóze „třetího lékaře“ uvedeného výboru a která vyplývají z dopisu posudkového lékaře Rady Evropské unie ze dne 17. října 2011, a zadruhé rozhodnutí orgánu Rady oprávněného ke jmenování (dále jen „OOJ“) ze dne 24. března 2012, kterým byla zamítnuta jeho stížnost, a dále aby byla Radě uložena náhrada majetkové a nemajetkové újmy, která mu byla způsobena.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. CN ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.

Shrnutí

1.      Sbližování právních předpisů – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – Zpracovávání těchto údajů unijními orgány a institucemi – Nařízení č. 45/2001 – Zpracování zdravotních údajů – Rozhodnutí orgánu, kterým byl úředníkovi odepřen přímý přístup k závěrečné zprávě Výboru pro otázky invalidity – Porušení nařízení č. 45/2001 – Neexistence

[Listina základních práv Evropské unie, článek 41; nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 45/2001, čl. 13 písm. c) a čl. 20 odst. 1 písm. c)]

2.      Úředníci – Zásady – Přístup úředníka k jeho zdravotním záznamům – Odepření přímého přístupu k lékařské zprávě obsahující údaje psychiatrického nebo psychologického charakteru – Porušení zásady řádné správy – Neexistence

(Listina základních práv Evropské unie, článek 41; služební řád, článek 26a)

3.      Žaloby úředníků – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem – Rozhodnutí přijaté na konci řízení o uznání invalidity – Zahrnutí – Zpochybnění legality závěrečné zprávy Výboru pro otázky invalidity – Přípustnost

(Služební řád, články 90 a 91)

1.      Nařízení č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů musí být vykládáno v souladu s článkem 41 Listiny základních práv Evropské unie, který uznává právo na řádnou správu a zejména právo každého na přístup ke spisu, který se jej týká. I když je pravda, že nařízení č. 45/2001 neobsahuje ustanovení, které by orgánu umožňovalo odepřít dotyčné osobě přístup k jejím zdravotním údajům, skutečností zůstává, že uvedené nařízení stanoví podmínky přístupu k osobním údajům, a to i údajům zdravotním, a povinnosti orgánů za účelem ochrany jednotlivců. Rozhodnutí orgánu, kterým je úředníkovi odepřen přímý přístup k závěrečné zprávě Výboru pro otázky invalidity, tedy není porušením nařízení č. 45/2001 ani konkrétně čl. 13 písm. c) uvedeného nařízení.

Odmítnutí orgánu poskytnout svému úředníkovi přímý přístup k závěrečné zprávě Výboru pro otázky invalidity je každopádně odůvodněno čl. 20 odst. 1 písm. c) nařízení č. 45/2001. Pokud jde o závěrečnou zprávu, ve které jsou uvedeny mimo jiné problémy psychiatrického charakteru, může být orgán toho názoru, že je třeba chránit dotyčného úředníka a vyvážit tuto ochranu s požadavkem lékařského tajemství. Orgán tak může na základě výše uvedeného článku rozhodnout, že dotyčný úředník může mít přístup k závěrečné zprávě Výboru pro otázky invalidity pouze prostřednictvím lékaře, který má jeho důvěru a který mu poskytne vysvětlení nezbytná k pochopení lékařského posudku, na jehož základě bylo přijato rozhodnutí o uznání invalidity.

(viz body 40 a 41)

2.      Článek 41 odst. 2 písm. b) Listiny základních práv Evropské unie uznává právo každého na přístup ke spisu, který se jej týká, avšak upřesňuje, že takový přístup musí být poskytnut zejména při respektování oprávněných zájmů důvěrnosti a profesního tajemství. Toto ustanovení tedy nevyžaduje, aby měli úředníci ve všech případech přímý přístup ke svým zdravotním záznamům, ale naopak umožňuje nepřímý přístup, pokud to oprávněné zájmy důvěrnosti a profesního tajemství odůvodňují.

Nelze tedy mít za to, že článek 26a služebního řádu, který uznává, že úředníci mají právo se seznámit se svými zdravotními záznamy, a upřesňuje, že k takovému přístupu dochází v souladu s úpravou stanovenou orgány, je v rozporu s čl. 41 odst. 2 písm. b) Listiny.

Totéž platí pro interní směrnici Rady č. 2/2004 o přístupu úředníků nebo ostatních zaměstnanců k jejich zdravotním záznamům, která nejprve uvádí, že úředníci mají co nejširší přístup ke svým zdravotním záznamům, a poté stanoví podmínky a způsoby tohoto přístupu. Předpokládá se totiž, že zdravotní záznamy musí být konzultovány v prostorách lékařské služby Rady za přítomnosti osoby určené uvedenou službou. Pokud však úředník požádá o přístup k lékařské zprávě obsahující údaje psychiatrického nebo psychologického charakteru, bude moci mít k této zprávě přístup pouze prostřednictvím lékaře, kterého sám určí. Nepřímý přístup k takovým zprávám prostřednictvím důvěrného lékaře určeného dotyčným úředníkem přitom umožňuje uvést do souladu, jak to vyžaduje čl. 41 odst. 2 písm. b) Listiny, právo úředníka na přístup ke zdravotnické dokumentaci, která se jej týká, a požadavky lékařského tajemství, které každému lékaři umožňují rozhodnout o možnosti sdělit osobě, kterou léčí nebo vyšetřuje, povahu onemocnění, kterými by mohla trpět.

(viz body 51 až 53)

3.      Opravné prostředky podle služebního řádu umožňují úředníkům zpochybnit legalitu rozhodnutí přijatého na konci řízení o uznání invalidity a v souvislosti s takovým zpochybněním uplatňovat vady takových dřívějších aktů, které s tímto rozhodnutím úzce souvisejí, jako je závěrečná zpráva Výboru pro otázky invalidity.

I když dotyčný úředník nezná obsah závěrečné zprávy Výboru pro otázky invalidity, může proti rozhodnutí o uznání invalidity podat ve lhůtě stanovené služebním řádem stížnost podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu. V případě zamítnutí jeho stížnosti je oprávněn podat soudní žalobu v souladu s článkem 91 služebního řádu a domáhat se, aby unijní soud mimo jiné přezkoumal, zda byla závěrečná zpráva Výboru pro otázky invalidity vyhotovena řádně.

(viz body 69 a 72)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 3. června 1997, H v. Komise, T‑196/95, body 48 a 49