Language of document : ECLI:EU:F:2013:128

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(druga izba)

z dnia 16 września 2013 r.

Sprawa F‑84/12

CN

przeciwko

Radzie Unii Europejskiej

Służba publiczna – Artykuł 78 regulaminu pracowniczego – Komitet ds. inwalidztwa – Raport lekarski – Dane medyczne o charakterze psychiatrycznym lub psychologicznym – Tajemnica lekarska – Dostęp – Skarga o stwierdzenie nieważności – Skarga o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której CN żąda, po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji, na podstawie których odmówiono mu bezpośredniego dostępu do sprawozdania końcowego komitetu ds. inwalidztwa oraz dostępu do diagnozy „trzeciego lekarza” tego komitetu, które to decyzje wynikają z pisma lekarza orzecznika Rady Unii Europejskiej z dnia 17 października 2011 r. i z decyzji organu powołującego Rady z dnia 24 marca 2012 r. oddalającej jego zażalenie, oraz po drugie, zasądzenia od Rady odszkodowania za poniesioną przez niego w związku z tym szkodę i zadośćuczynienia za spowodowaną tymi decyzjami krzywdę.

Orzeczenie:      Skarga zostaje w części odrzucona, a w pozostałym zakresie oddalona. CN pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Radę Unii Europejskiej.

Streszczenie

1.      Zbliżanie ustawodawstw – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Przetwarzanie tych danych przez instytucje i organy Unii – Rozporządzenie nr 45/2001 – Przetwarzanie danych medycznych – Decyzja instytucji odmawiająca urzędnikowi bezpośredniego dostępu do sprawozdania końcowego komitetu ds. inwalidztwa – Naruszenie rozporządzenia nr 45/2001 – Brak

[Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 41; rozporządzenie nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 13 lit. c), art. 20 ust. 1 lit. c)]

2.      Urzędnicy – Zasady – Dostęp urzędnika do swojej dokumentacji medycznej –Odmowa bezpośredniego dostępu do raportu lekarskiego zawierającego dane o charakterze psychiatrycznym lub psychologicznym – Naruszenie zasady dobrej administracji – Brak

(Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 41; regulamin pracowniczy, art. 26a)

3.      Skargi urzędników – Akt niekorzystny – Pojęcie – Decyzja wydana po przeprowadzeniu postępowania w sprawie przeniesienia w stan spoczynku z powodu niepełnosprawności – Włączenie – Zakwestionowanie zgodności z prawem sprawozdania końcowego komitetu ds. inwalidztwa – Dopuszczalność

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

1.      Rozporządzenie nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych należy interpretować zgodnie z art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – postanowieniem, które uznaje prawo do dobrej administracji, a w szczególności prawo każdego do dostępu do akt jego sprawy. O ile prawdą jest, że rozporządzenie nr 45/2001 nie zawiera przepisu pozwalającego instytucji na odmówienie zainteresowanej osobie dostępu do jej danych medycznych, o tyle wspomniane rozporządzenie określa zasady dostępu do danych osobowych, w tym tych o charakterze medycznym, oraz obowiązki instytucji służące ochronie jednostek. Nie stanowi zatem naruszenia rozporządzenia nr 45/2001 ani w szczególności art. 13 lit. c) wspomnianego rozporządzenia decyzja instytucji odmawiająca urzędnikowi bezpośredniego dostępu do sprawozdania końcowego komitetu ds. inwalidztwa.

W każdym wypadku art. 20 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 45/2001 usprawiedliwia odmówienie przez instytucję udzielenia jej urzędnikowi bezpośredniego dostępu do sprawozdania końcowego komitetu ds. inwalidztwa. W przypadku sprawozdania końcowego zawierającego między innymi informacje na temat problemów o charakterze psychiatrycznym instytucja może stwierdzić, że należy chronić danego urzędnika i pogodzić tę ochronę z koniecznością zachowania tajemnicy lekarskiej. Instytucja może zatem na podstawie przywołanego powyżej artykułu zdecydować, że zainteresowany urzędnik może uzyskać dostęp do sprawozdania końcowego komitetu ds. inwalidztwa jedynie za pośrednictwem zaufanego lekarza, tak aby ten ostatni mógł udzielić mu wyjaśnień koniecznych do zrozumienia opinii lekarskiej uzasadniającej decyzję o przeniesieniu w stan spoczynku z powodu niepełnosprawności.

(zob. pkt 40, 41)

2.      Artykuł 41 ust. 2 lit. b) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej uznaje prawo każdego do dostępu do akt jego sprawy, jednak uściśla, że taki dostęp może zostać udzielony przy poszanowaniu w szczególności uprawnionych interesów poufności i tajemnicy zawodowej. Postanowienie to nie wymaga zatem, by urzędnicy mogli w każdym wypadku uzyskać bezpośredni dostęp do swej dokumentacji medycznej, a wręcz przeciwnie, stwarza możliwość udzielenia dostępu pośredniego, gdy uzasadniają to uprawnione interesy poufności i tajemnicy zawodowej.

W rezultacie art. 26a regulaminu pracy – w zakresie, w jakim uznaje, że urzędnicy mają prawo do zapoznania się ze swoją dokumentacją medyczną na zasadach określonych przez organ powołujący każdej z instytucji – nie może zostać uznany za naruszający art. 41 ust. 2 lit. b) karty.

Powyższe odnosi się również do wewnętrznych wytycznych Rady nr 2/2004 dotyczących dostępu urzędników i innych pracowników do ich dokumentacji medycznej, które stanowiąc najpierw, że urzędnicy korzystają z możliwie szerokiego dostępu do ich dokumentacji medycznej, określają następnie warunki i zasady tego dostępu. I tak przewidziano w nich, że z dokumentacją medyczną można zapoznać się jedynie w lokalu służb medycznych Rady w obecności osoby wyznaczonej przez te służby. Niemniej jednak gdy urzędnik domaga się dostępu do raportu lekarskiego zawierającego dane o charakterze psychiatrycznym lub psychologicznym, będzie mógł się on z nimi zapoznać jedynie za pośrednictwem wyznaczonego przez siebie lekarza. Otóż dostęp pośredni, poprzez zaangażowanie zaufanego lekarza wyznaczonego przez zainteresowanego urzędnika, do tego rodzaju raportów pozwala pogodzić, jak wymaga tego art. 41 ust. 2 lit. b) karty, prawo dostępu przez urzędnika do dotyczących go dokumentów o charakterze medycznym z koniecznością zachowania tajemnicy lekarskiej, która pozostawia każdemu lekarzowi osąd co do możliwości powiadomienia osoby przez niego leczonej lub badanej o charakterze jej dolegliwości.

(zob. pkt 51–53)

3.      Regulaminowe środki odwoławcze pozwalają urzędnikom na podważenie zgodności z prawem decyzji wydanej po przeprowadzeniu postępowania w sprawie przeniesienia w stan spoczynku z powodu niepełnosprawności i przy okazji takiego podważenia na podniesienie nieprawidłowości aktów wcześniejszych, ściśle z nimi związanych, takich jak sprawozdanie końcowe komitetu ds. inwalidztwa.

Nawet nie zapoznawszy się z treścią sprawozdania końcowego komitetu ds. inwalidztwa, zainteresowany urzędnik może wnieść, w terminie przewidzianym w regulaminie pracowniczym, zażalenie na decyzję o przeniesieniu w stan spoczynku z powodu niepełnosprawności w trybie art. 90 ust. 2 tego regulaminu. W przypadku oddalenia jego zażalenia jest on uprawniony do wniesienia skargi zgodnie z art. 91 regulaminu pracowniczego, wnosząc do sądu Unii o zbadanie w szczególności prawidłowości sprawozdania końcowego komitetu ds. inwalidztwa.

(zob. pkt 69, 72)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑196/95 H przeciwko Komisji, 3 czerwca 1997 r. pkt 48, 49