Language of document : ECLI:EU:F:2013:128

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

zo 16. septembra 2013

Vec F‑84/12

CN

proti

Rade Európskej únie

„Verejná služba – Článok 78 služobného poriadku – Posudková komisia – Lekárska správa – Lekárske údaje psychiatrickej a psychologickej povahy – Lekárske tajomstvo – Prístup – Žaloba o neplatnosť – Žaloba o náhradu škody“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou CN navrhuje jednak zrušiť rozhodnutia, ktorými mu bol odmietnutý priamy prístup k záverečnej správe posudkovej komisie, ako aj prístup k diagnóze „tretieho lekára“ uvedenej komisie, pričom tieto rozhodnutia vyplývajú z listu lekára poradcu Rady Európskej únie zo 17. októbra 2011 a z rozhodnutia menovacieho orgánu Rady z 24. marca 2012 o zamietnutí jeho sťažnosti, a jednak zaviazať Radu na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá mu bola spôsobená

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. CN znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie.

Abstrakt

1.      Aproximácia právnych predpisov – Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov – Spracovanie týchto údajov inštitúciami a orgánmi Únie – Nariadenie č. 45/2001 – Spracovanie lekárskych údajov – Rozhodnutie inštitúcie odmietnuť úradníkovi priamy prístup ku záverečnej správe posudkovej komisie – Porušenie nariadenia č. 45/2001 – Neexistencia

[Charta základných práv Európskej únie, článok 41; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 45/2001, článok 13 písm. c) a článok 20 ods. 1 písm. c)]

2.      Úradníci – Zásady – Prístup úradníka k zdravotnej dokumentácii – Odmietnutie priameho prístupu k lekárskej správe obsahujúcej údaje psychiatrickej alebo psychologickej povahy – Porušenie zásady riadnej správy vecí verejných – Neexistencia

(Charta základných práv Európskej únie, článok 41; služobný poriadok úradníkov, článok 26a)

3.      Žaloby úradníkov – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Rozhodnutie prijaté na konci konania o odchode do invalidného dôchodku – Zahrnutie – Napadnutie zákonnosti záverečnej správy posudkovej komisie – Prípustnosť

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

1.      Nariadenie č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov sa má vykladať v súlade s článkom 41 Charty základných práv Európskej únie, teda s ustanovením, ktoré uznáva právo na riadnu správu vecí verejných a predovšetkým právo na prístup každej osoby k spisu, ktorý sa jej týka. Aj keď je pravda, že nariadenie č. 45/2001 neobsahuje ustanovenie, ktoré by inštitúcii umožnilo odmietnuť dotknutej osobe prístup k jej zdravotným údajom, naďalej platí, že uvedené nariadenie stanovuje podmienky prístupu k osobným údajom, a to aj zdravotným údajom, a povinnosti inštitúcií na účely ochrany jednotlivcov. Rozhodnutie inštitúcie, ktorým sa úradníkovi odmieta priamy prístup k záverečnej správe posudkovej komisie, nie je porušením nariadenia č. 45/2001 ani konkrétne článku 13 písm. c) uvedeného nariadenia.

V každom prípade článok 20 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 45/2001 odôvodňuje odmietnutie inštitúcie priznať svojmu úradníkovi priamy prístup k záverečnej správe posudkovej komisie. Pokiaľ ide o záverečnú správu, ktorá okrem iného uvádza problémy psychiatrickej povahy, môže inštitúcia zastávať názor, že je potrebné dotknutého úradníka chrániť a uviesť túto ochranu do súladu s požiadavkami lekárskeho tajomstva. Inštitúcia tak môže na základe vyššie uvedeného článku rozhodnúť, že dotknutý úradník môže mať prístup k záverečnej správe posudkovej komisie iba prostredníctvom lekára, ktorému dôveruje, ktorý mu poskytne vysvetlenia nevyhnutné na pochopenie lekárskeho posudku, na základe ktorého bolo prijaté rozhodnutie o odchode na invalidný dôchodok.

(pozri body 40 a 41)

2.      Článok 41 ods. 2 písm. b) Charty základných práv Európskej únie uznáva právo každej osoby na prístup k spisu, ktorý sa jej týka, ale spresňuje, že takýto prístup možno poskytnúť za predpokladu rešpektovania oprávnených záujmov dôvernosti a služobného tajomstva. Toto ustanovenie teda nevyžaduje, aby úradníci za všetkých okolností mali priamy prístup k svojej zdravotnej dokumentácii, ale naopak, otvára možnosť nepriameho prístupu, ak to odôvodňujú oprávnené záujmy dôvernosti a služobného tajomstva.

Nemožno sa teda domnievať, že článok 26a služobného poriadku, pokiaľ uznáva, že každý úradník má právo oboznámiť sa so svojou zdravotnou dokumentáciou v súlade s postupmi, ktoré ustanoví každá inštitúcia, je v rozpore s článkom 41 ods. 2 písm. b) Charty.

To isté platí pre internú smernicu Rady č. 2/2004 o prístupe úradníkov alebo ostatných zamestnancov k ich zdravotnej dokumentácii, ktorá najskôr uvádza, že úradníci majú čo najširší prístup k svojej zdravotnej dokumentácii, a potom stanovuje podmienky a modality tohto prístupu. Predpokladá sa totiž, že zdravotná dokumentácia sa má konzultovať v priestoroch lekárskej služby Rady za prítomnosti osoby určenej uvedenou službou. Pokiaľ však úradník požiada o prístup k lekárskej správe obsahujúcej údaje psychiatrickej alebo psychologickej povahy, môže mať k tejto správe prístup iba prostredníctvom lekára, ktorého sám určí. Nepriamy prístup k takýmto správam prostredníctvom lekára, ktorému dôveruje a ktorého dotknutý úradník určil, umožňuje uviesť do súladu, ako to vyžaduje článok 41 ods. 2 písm. b) Charty, právo úradníka na prístup k zdravotnej dokumentácii, ktorá sa ho týka, a požiadavky lekárskeho tajomstva, ktoré každému lekárovi umožňujú rozhodnúť o možnosti oznámiť osobe, ktorú lieči alebo vyšetruje, povahu ochorenia, ktorým by mohla trpieť.

(pozri body 51 – 53)

3.      Opravné prostriedky zavedené služobným poriadkom umožňujú úradníkom napadnúť zákonnosť rozhodnutia prijatého na konci konania o odchode do invalidného dôchodku a v prípade takého napadnutia uplatniť nezrovnalosť skorších aktov, ktoré úzko súvisia s uvedeným rozhodnutím, ako je záverečná správa posudkovej komisie.

Dotknutý úradník môže aj bez toho, aby poznal obsah záverečnej správy posudkovej komisie, proti rozhodnutiu o odchode na invalidný dôchodok podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku podať sťažnosť v lehote stanovenej služobným poriadkom. V prípade zamietnutia jeho sťažnosti má právo podať podľa článku 91 služobného poriadku žalobu, ktorou navrhne, aby súd Únie preskúmal predovšetkým regulárnosť záverečnej správy posudkovej komisie.

(pozri body 69 a 72)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 3. júna 1997, H/Komisia, T‑196/95, body 48 a 49