Language of document : ECLI:EU:T:2021:718

RETTENS DOM (Tiende Afdeling)

20. oktober 2021 (*)

»EF-design – ugyldighedssag – registreret EF-design, der gengiver en spiralformet hårelastik – offentliggørelse af tidligere design – offentliggørelse på internettet – artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 6/2002 – processuel ligestilling – beviser fremlagt for første gang for Retten«

I sag T-823/19,

JMS Sports sp. z o.o., Lódź (Polen), ved advokaterne D. Piróg og J. Słupski,

sagsøger,

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved E. Śliwińska og D. Walicka, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient for Retten:

Inter-Vion S.A., Warszawa (Polen), ved advokaterne T. Grucelski og T. Gawliczek,

angående søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 13. september 2019 af Tredje Appelkammer ved EUIPO (sag R 1573/2018-3) vedrørende en ugyldighedssag mellem Inter-Vion og JMS Sports,

har

RETTEN (Tiende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, A. Kornezov, og dommerne E. Buttigieg (refererende dommer) og K. Kowalik-Bańczyk,

justitssekretær: fuldmægtig R. Ūkelytė,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 4. december 2019,

under henvisning til EUIPO’s svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 31. marts 2020,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 23. marts 2020,

under henvisning til Rettens skriftlige spørgsmål til parterne og parternes svar på disse spørgsmål, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 25. og 30. november og den 1. december 2020,

og efter retsmødet den 15. januar 2021,

afsagt følgende

Dom

 Tvistens baggrund

1        Sagsøgeren, JMS Sports sp. z o.o., er indehaver af et EF-design, som blev indgivet til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) den 24. juni 2010, og som i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (EFT 2002, L 3, s. 1) blev registreret under nr. 1723677-0001 for produkter, der defineres som »hårspænder« i klasse 28.03 som omhandlet i Locarnoarrangementet af 8. oktober 1968 vedrørende oprettelse af en international klassifikation af industrielle design.

2        Det omtvistede design gengives som følger:

Image not found

3        Den 3. januar 2017 indgav intervenienten, Inter-Vion S.A., ugyldighedsbegæring vedrørende det omtvistede design i henhold til artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning nr. 6/2002, sammenholdt med samme forordnings artikel 5 og 6. Intervenienten hævdede, at det omtvistede design ikke var nyt og savnede individuel karakter i forhold til navnlig følgende to design:

–        designet Fancy Fane, som blev offentliggjort den 29. november 2009 på hjemmesiden »http://faneaccessories.blogspot.fr/2009/11« (herefter hjemmesiden eller bloggen »faneaccessories.blogspot«), og som gengives som følger: