Language of document : ECLI:EU:T:2021:718

WYROK SĄDU (dziesiąta izba)

z dnia 20 października 2021 r.(*)

Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający spiralną gumkę do włosów – Ujawnienie wcześniejszych wzorów – Ujawnienie w Internecie – Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Równość broni – Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem

W sprawie T‑823/19

JMS Sports sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (Polska), którą reprezentowali D. Piróg i J. Słupski, adwokaci,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentowały E. Śliwińska i D. Walicka, w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

InterVion S.A., z siedzibą w Warszawie (Polska), którą reprezentowali T. Grucelski i T. Gawliczek, adwokaci,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 września 2019 r. (sprawa R 1573/2018‑3) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do wzoru między Inter‑Vion a JMS Sports,

SĄD (dziesiąta izba),

w składzie: A. Kornezov, prezes, E. Buttigieg (sprawozdawca) i K. Kowalik‑Bańczyk, sędziowie,

sekretarz: R. Ūkelytė, administratorka,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 4 grudnia 2019 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią EUIPO na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 31 marca 2020 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 23 marca 2020 r.,

uwzględniwszy wystosowane przez Sąd do stron pytania na piśmie oraz odpowiedzi stron na te pytania, złożone w sekretariacie Sądu w dniach 25 i 30 listopada oraz 1 grudnia 2020 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 15 stycznia 2021 r.,

wydaje następujący

Wyrok

 Okoliczności powstania sporu

1        Strona skarżąca, JMS Sports sp. z o.o., jest właścicielem wzoru wspólnotowego zgłoszonego w dniu 24 czerwca 2010 r. do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i zarejestrowanego pod numerem 1723677‑0001, na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1), dla produktów określonych jako „spinki do włosów”, należących do klasy 28.03 w rozumieniu Porozumienia z Locarno ustanawiającego międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych z dnia 8 października 1968 r.

2        Sporny wzór wygląda następująco:

Image not found

3        W dniu 3 stycznia 2017 r. interwenient, spółka Inter‑Vion S.A., złożyła wniosek o unieważnienie prawa do spornego wzoru na podstawie art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002 w związku z art. 5 i 6 wspomnianego rozporządzenia. Interwenient podniósł, że sporny wzór jest pozbawiony nowości i indywidualnego charakteru, w szczególności w stosunku do następujących dwóch wzorów:

–        przedstawionego poniżej wzoru Fancy Fane, ujawnionego w dniu 29 listopada 2009 r. na stronie internetowej http://faneaccessories.blogspot.fr/2009/11 (zwanej dalej stroną internetową lub blogiem faneaccessories.blogspot):