Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Hiszpania) w dniu 11 grudnia 2020 r. – ASADE - Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio / Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

(Sprawa C-676/20)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: ASADE - Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio

Strona przeciwna: Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

Pytania prejudycjalne

Czy przepisy krajowe, które zezwalają instytucjom zamawiającym na zawieranie partnerstwa z podmiotami prywatnymi o celu niezarobkowym – nie tylko ze stowarzyszeniami wolontariackimi – w celu świadczenia wszelkiego rodzaju usług społecznych na rzecz osób w zamian za zwrot kosztów, bez stosowania procedur przewidzianych w dyrektywie w sprawie zamówień publicznych [2014/24/UE] i niezależnie od wartości szacunkowej, w oparciu o samo tylko zakwalifikowanie wspomnianych podmiotów jako podmiotów niepodlegających zasadom dotyczącym zamówień publicznych, są zgodne z prawem Unii, a mianowicie z art. 49 TFUE1 oraz art. 76 i 77 (w związku z art. 74 i załącznikiem XIV) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.2 ?

Czy przepisy krajowe, które w odniesieniu do świadczenia usług zdrowotnych lub społecznych w interesie ogólnym pozwalają na pominięcie przepisów w dziedzinie udzielania zamówień publicznych poprzez wykorzystanie metody partnerstwa jako uzupełnienia lub zastąpienia zarządzania przy użyciu własnych środków, nie ze względu na okoliczność, że metoda ta jest najbardziej odpowiednia dla świadczenia danych usług, lecz w celu osiągnięcia określonych celów polityki społecznej, które mają wpływ na sposób świadczenia usług lub których wymaga się od podmiotu odpowiedzialnego za ich świadczenie, by mógł zostać wybrany, i to nawet gdy zastosowanie wciąż mają zasady jawności, konkurencji i przejrzystości, są zgodne z prawem Unii, a mianowicie z art. 49 TFUE oraz art. 76 i 77 (w związku z art. 74 i załącznikiem XIV) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na poprzednie pytanie, czy zastrzeżenie tej metody działania wyłącznie na rzecz podmiotów o celu niezarobkowym – nie tylko na rzecz stowarzyszeń wolontariackich – jest zgodne z prawem Unii, to znaczy z wymienionymi wyżej przepisami, a ponadto z art. 15 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym3 , nawet przy poszanowaniu zasady przejrzystości i jawności?

Czy w świetle art. 15 ust. 2 lit. b) dyrektywy usługowej [2006/123/WE] można uznać, że przyznanie instytucjom zamawiającym uprawnienia dyskrecjonalnego do korzystania z partnerstwa w celu powierzenia zarządzania usługami o charakterze społecznym i zdrowotnym podmiotom o celu niezarobkowym jest równoważne uzależnieniu dostępu do tych usług od formy prawnej? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na to pytanie, czy przepisy krajowe takie jak te rozpatrywane, w odniesieniu do których państwo nie powiadomiło Komisji o zawarciu w nich wymogu dotyczącego formy prawnej, są ważne w świetle art. 15 ust. 7 dyrektywy usługowej?

Na wypadek, gdyby odpowiedzi na powyższe pytania były twierdzące, czy art. 49 i 56 TFUE, art. 76 i 77 (w związku z art. 74 i załącznikiem XIV) dyrektywy w sprawie zamówień publicznych [2014/24/UE] oraz art. 15 ust. 2 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym należy interpretować w ten sposób, że przy dokonywaniu wyboru podmiotu o celu niezarobkowym (nie tylko stowarzyszeń wolontariackich), z którym zawarte zostanie partnerstwo dotyczące świadczenia wszelkiego rodzaju usług społecznych na rzecz osób – nie tylko usług wymienionych w art. 2 ust. 2 lit. j) wspomnianej dyrektywy – zezwalają one instytucjom zamawiającym na uwzględnienie wśród kryteriów kwalifikacji posiadania siedziby w miejscowości lub na obszarze geograficznym, gdzie świadczona będzie usługa?

____________

1 Dz.U. 2012, C 326, s. 47.

2 Dz.U. 2014, L 94, s. 65 (w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE).

3 Dz.U. 2006, L 376, s. 36.