Language of document :

Žaloba podaná 30. apríla 2008 - Buschak/Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

(vec F-47/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Willy Buschak (Bonn, Nemecko) (v zastúpení: L. Lévi a C. Ronzi, avocats)

Žalovaná: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o zmene popisu pracovnej činnosti žalobcu a zaviazanie žalovanej na zaplatenie určitej sumy žalobcovi z titulu náhrady majetkovej a nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie riaditeľa Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok zo 4. júla 2007 adresované žalobcovi, ktorým bol zmenený popis jeho pracovnej činnosti,

ak to bude nevyhnutné, zrušiť rozhodnutie z 29. alebo z 30. januára 2008 zamietajúce sťažnosť žalobcu,

zaviazať Európsku nadáciu pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na zaplatenie sumy 50 000 eur z titulu náhrady škody,

zaviazať Európsku nadáciu pre zlepšenie životných a pracovných podmienok na náhradu trov konania.

____________