Language of document :

Žaloba podaná dne 27. dubna 2008 - Ortega Serrano v. Komise

(Věc F-48/08)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Španělsko) (zástupce: A. Ortega Serrano, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí výběrové komise pro výběrové řízení EPSO/AD/26/05 o nezařazení žalobce na seznam úspěšných uchazečů

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí, která žalobci neumožnila být zařazen na seznam úspěšných uchazečů ve výběrovém řízení EPSO/AD/26/05 ani mu neposkytla možnost znovu se účastnit ústní zkoušky;

uložit Evropské komisi určení nového data pro složení ústní zkoušky;

uložit Evropské komisi, aby odůvodnila své rozhodnutí EPSO/900 R;

poskytnout žalobci přístup k záznamu ústní zkoušky;

poskytnout žalobci přístup k veškerým dokumentům, které jsou součástí jeho spisu;

umožnit žalobci, aby se v řízení zastupoval sám, neboť je advokátem jednajícím v řízeních před španělskými soudy;

přezkoumat spisy všech uchazečů, kteří jsou na seznamu úspěšných uchazečů, za účelem prokázání, že všichni mají diplom prokazující dosažení úrovně vzdělání odpovídající úplnému univerzitnímu studiu trvajícímu nejméně tři roky a potvrzenému právnickým titulem a že jej předložili včas a v předepsané formě;

připustit dokumenty předložené jako přílohy ve francouzštině či angličtině;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________