Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 18 czerwca 2009 r. - Spee przeciwko Europolowi

(Sprawa F-43/08)1

(Służba publiczna - Personel Europolu - Wolne stanowisko pracy - Postępowanie w sprawie naboru)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: David Spee (Rijswijk, Niderlandy) (przedstawiciele: początkowo adwokat P. de Casparis, następnie adwokat I. Blekman)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol) (przedstawiciele: D. Neumann i D. El Khoury, wspierani przez adwokatów B. Wägenbaura i R. Van der Houta)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu o wycofaniu oferty pracy, na którą odpowiedział skarżący oraz o jej ponownej publikacji w terminie późniejszym, jak również wniosek o odszkodowanie

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

D. Spee zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 183 z 19.7.2008, s. 33.