Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 4 септември 2008 г. - Tsarnavas/Комисия

(Дело F-44/08)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 158, 21.6.2008 г., стр. 28.