Language of document : ECLI:EU:F:2010:20

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

25. märts 2010

Kohtuasi F‑47/08

Willy Buschak

versus

Euroopa Elu‑ ja Töötingimuste Parandamise Fond

Avalik teenistus – Euroopa Elu‑ ja Töötingimuste Parandamise Fond – Asedirektori ametikoha kirjeldus – Tühistamishagi – Kahju hüvitamise nõue – Põhjendatud huvi – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles W. Buschak palub esiteks tühistada otsus, millega muudeti Euroopa Elu‑ ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofound) asedirektori ametikoha kirjeldust, ning vajalikus ulatuses otsus, millega hageja kaebus rahuldamata jäeti; teiseks kohustada Eurofoundi maksma hagejale tekitatud kahju hüvitamiseks summa 50 000 eurot.

Otsus: Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Mõista kõik kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Põhjendatud huvi

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

2.      Ametnikud – Hagi – Tühistamisnõudega seotud kahju hüvitamise nõue

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

3.      Ametnikud – Hagi – Kahju hüvitamise nõude esitamine ilma eeskirjadekohase kohtueelse menetluseta – Vastuvõetamatus

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

1.      Selleks, et teenistuja või endine teenistuja võiks õiguspäraselt esitada hagi vastavalt personalieeskirjade artiklitele 90 ja 91, peab ta põhjendama, et tal on vaidlustatud akti tühistamiseks isiklik huvi. Lisaks ei tohi menetluse algatamise huvi hinnata abstraktselt, vaid lähtudes hageja isiklikust olukorrast hagi esitamise ajal.

Hagi ametikoha kirjeldust muutva otsuse tühistamiseks, mille teenistuja on esitanud pärast ametikohal töötamise lõpetamist, on osas, milles teenistuja ametikoha kirjeldus puudutab üldjuhul tema huve üksnes sel ajal, kui ta sellel ametikohal töötab, on vastuvõetamatu, välja arvatud juhul, kui hageja tõendab, et on olemas eriline asjaolu, mis põhjendab isiklikku ja tegelikku huvi selliste meetmete võtmiseks.

(vt punktid 25 ja 27)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 30. november 1998, kohtuasi T‑97/94: N vs. komisjon (EKL AT 1998, lk I‑A‑621 ja II‑1879, punktid 23 ja 26); 21. veebruar 2006, liidetud kohtuasjad T‑200/03 ja T‑313/03: V vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑15 ja II‑A‑2‑57, punkt 181).

Avaliku Teenistuse Kohus: 15. mai 2006, kohtuasi F‑3/05: Schmit vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑1‑9 ja II‑A‑1‑33, punktid 41 ja 42); 19. oktoober 2006, kohtuasi F‑114/05: Combescot vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑1‑115 ja II‑A‑1‑435, punktid 44 ja 46); 25. september 2008, kohtuasi F‑44/05: Strack vs. komisjon (EKL AT 2008, lk I‑A‑1‑303 ja II‑A‑1‑1609, punkt 74).

2.      Ametnike hagides esitatud kahju hüvitamise nõuded tuleb jätta rahuldamata selles osas, kus need on tihedalt seotud tühistamisnõuetega, mis on jäetud kas vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata või põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

(vt punkt 33)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 16. juuli 1992, kohtuasi T‑1/91: Della Pietra vs. komisjon (EKL 1992, lk II‑2145, punkt 34); 10. juuni 2004, kohtuasi T‑330/03: Liakoura vs. nõukogu (EKL AT 2004, lk I‑A‑191 ja II‑859, punkt 69); 16. mai 2006, kohtuasi T‑73/05: Magone vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑107 ja II‑A‑2‑485, punkt 103).

Avaliku Teenistuse Kohus: 13. juuli 2006, kohtuasi F‑5/06: E vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑1‑93 ja II‑A‑1‑337, punkt 57); 12. märts 2009, kohtuasi F‑104/06: Arpaillange jt vs. komisjon (EKL AT 2009, lk I‑A‑1‑57 ja II‑A‑1‑273, punkt 137).

3.      Kui väidetav kahju ei ole tekkinud akti tõttu, mille tühistamist taotletakse, vaid väidetavalt administratsiooni mitmetest vigadest ja tegematajätmistest, siis peab kohtueelne menetlus tingimata algama taotlusega, et ametisse nimetav asutus hüvitaks selle kahju.

(vt punkt 39)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 15. juuli 1993, liidetud kohtuasjad T‑17/90, T‑28/91 ja T‑17/92: Camara Alloisio jt vs. komisjon (EKL 1993, lk II‑841, punkt 47); 11. mai 2005, kohtuasi T‑25/03: de Stefano vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑125 ja II‑573, punkt 78).

Avaliku Teenistuse Kohus: eespool viidatud kohtuasi Schmit vs. komisjon (punkt 48).