Language of document : ECLI:EU:F:2008:164

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (trešā palāta)

2008. gada 10. decembrī

Lieta F‑46/08

Thérèse Nicole Thoss

pret

Eiropas Kopienu Revīzijas palātu

Revīzijas palāta – Revīzijas palātas locekļu atalgojums – Pensijas – Apgādnieka zaudējuma pensija

Priekšmets: Prasība, kas celta atbilstoši EKL 230. pantam un ar kuru T. N. Tosa [T. N. Thoss], bijušā revīzijas palātas locekļa Tosa k‑ga [M. Thoss] atraitne, lūdz Civildienesta tiesu atcelt Revīzijas palātas 2006. gada 20. marta lēmumu, ar kuru viņai atteikta Padomes 1977. gada 18. oktobra Regulas (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 2290/77 par Revīzijas palātas locekļu atalgojumu (OV L 268, 1. lpp.) 16. panta 1. punktā paredzētās apgādnieka zaudējuma pensijas piešķiršana.

Nolēmums: Prasību, kura reģistrēta ar numuru F‑46/08 Thoss/Revīzijas palāta, nodot atpakaļ Pirmās instances tiesai. Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem šajā instancē pieņemšanu atlikt.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Kompetences sadalījums starp dažādām Kopienu tiesām – Prasība atcelt tiesību aktu, kuru kādas Kopienu iestādes loceklis ir cēlis par šīs iestādes lēmumu

(EKL 225. panta 1. punkta pirmā daļa, 230.. 236. pants un 247. panta 8. punkts; Tiesas Statūtu I pielikuma 1. pants; Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkts; Padomes Regula Nr. 2290/77)

Tā kā Revīzijas palāta ir Kopienu iestāde, nevis “struktūra” vai “aģentūra” Tiesas Statūtu I pielikuma 1. panta nozīmē, Civildienesta tiesas kompetencē nav izskatīt prasību, kuru Revīzijas palātas loceklis ir cēlis pret šo iestādi, ja vien nevar uzskatīt, ka šī prasība ir celta, pamatojoties uz EKL 236. pantu.

Gadījumā, kas attiecas uz prasību atcelt Revīzijas palātas lēmumu, ar kuru šīs iestādes bijušā locekļa atraitnei tiek atteikts piešķirt apgādnieka zaudējuma pensiju, ir jānosaka, vai šāds loceklis ir “darbinieks” EKL 236. panta nozīmē, proti, “jebkura persona, [uz kuru] attiecas [..] Civildienesta noteikumi”. Pirmkārt, EK līguma noteikumos ir ļoti skaidri nošķirta Kopienu iestāžu locekļu situācija no Eiropas Kopienu ierēdņu un darbinieku situācijas. Otrkārt, EKL 247. panta 8. punktā nav paredzēts, ka Revīzijas palātas locekļu nodarbinātības kārtība izriet no Civildienesta noteikumiem vai no Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības, bet gan no konkrētas regulas, proti, Regulas Nr. 2290/77 par Revīzijas palātas locekļu atalgojumu. Civildienesta noteikumi un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība nav tieši piemērojama Revīzijas palātas locekļiem, jo Civildienesta noteikumi uz šo locekļu situāciju netiešā veidā attiecas tikai tiktāl, ciktāl to paredz Regula Nr. 2290/77. Līdz ar to Revīzijas palātas locekļus nevar uzskatīt par “jebkur[u] person[u], uz kuru attiecas [..] Civildienesta noteikumi” Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkta nozīmē, un tātad par “darbiniekiem” EKL 236. panta nozīmē. Līdz ar to Tiesas Statūtu I pielikuma 1. pants nav piemērojams prasībai, kuru cēlis Revīzijas palātas loceklis, pamatojoties uz EKL 236. pantu. Šāda prasība nav Civildienesta tiesas kompetencē.

Prasība atcelt tiesību aktu, kuru cēlis Revīzijas palātas loceklis vai tā pārdzīvojušais laulātais par šīs iestādes lēmumu saistībā ar EKL 247. panta 8. punktā paredzēto nodarbinātības kārtību, ietilpst EKL 230. panta piemērošanas jomā.

Revīzijas palātas lēmumu var apstrīdēt, pamatojoties uz EKL 230. pantu, lai gan Revīzijas palāta nav tieši minēta šī panta pirmajā daļā, kurā ir norādītas iestādes, kuru aktu likumību var pārbaudīt Tiesa.

Saskaņā ar EKL 225. panta 1. punkta pirmo daļu Pirmās instances tiesas kompetencē ir izskatīt un izlemt pirmajā instancē tās lietas, kas ir paredzētas EKL 230. pantā, izņemot lietas, kuras saskaņā ar Tiesas Statūtiem ir vienīgi Tiesas jurisdikcijā.

(skat. 21., 25., 26., 29., 31.–34., 42., 46. un 47. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1989. gada 11. maijs, 193/87 un 194/87 Maurissen un Union syndicale/Revīzijas palāta, Recueil, 1045. lpp., 42. punkts, un ģenerāladvokāta Darmona [Darmon] secinājumi šajā lietā, 50.–57. punkts; 1994. gada 17. maijs, C‑416/92 H/Revīzijas palāta, Recueil, I‑1741. lpp.

Pirmās instances tiesa: 1998. gada 30. septembris, T‑121/97 Ryan/Revīzijas palāta, Recueil, I‑3885. lpp.