Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 25 marca 2010 r. - Buschak przeciwko Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

(Sprawa F-47/08)

(Służba publiczna - Europejska Fundacja na rzecz Poprawy warunków Życia i Pracy -Zakres obowiązków zastępcy dyrektora - Skarga o stwierdzenie nieważności - Skarga o odszkodowanie - Interes prawny - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Willy Buschak (Bonn, Niemcy) (przedstawiciele: początkowo adwokaci L. Levi i C. Ronzi, później adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (przedstawiciel: C. Callanan, solicitor)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - Stwierdzenie nieważności decyzji zmieniającej zakres obowiązków skarżącego oraz nakazanie stronie pozwanej naprawienia poniesionej przez skarżącego szkody i doznanej krzywdy

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

W. Buschak pokrywa wszystkie koszty postępowania.

____________