Language of document :

Sag anlagt den 24. april 2015 – Dôvera zdravotná poistʼovňa mod Kommissionen

(Sag T-216/15)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Dôvera zdravotná poistʼovňa, s.a. (Bratislava, Slovakiet) (ved advokaterne O. Brouwer og A. Pliego Selie)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/248 af 15. oktober 2014 om foranstaltningerne i SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) gennemført af Den Slovakiske Republik for Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) og Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VZP) (EUT 2015 L 41, s. 25) annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført to anbringender.

Første anbringende om en urigtig anvendelse af artikel 107, stk. 1, TEUF.Kommissionen har begået en retlig fejl ved at foretage en urigtig anvendelse af begrebet virksomhed i forbindelse med artikel 107, stk. 1, TEUF.Andet anbringende om retlige fejl og åbenbart fejlagtige skøn.Kommissionen har ved at fastsætte og anvende kriteriet til af fastlæggelse af den økonomiske karakter af forsikringsordningen begået retlige fejl og anlagt åbenbart fejlagtige skøn, idet den har fastslået, at SZP/VZP ikke kan kvalificeres som en virksomhed, og idet den har undladt at angive en passende begrundelse.

____________