Language of document :

Talan väckt den 24 april 2015 – Dôvera zdravotná poistʼovňa mot kommissionen

(Mål T-216/15)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Dôvera zdravotná poistʼovňa, s.a. (Bratislava, Slovakien) (ombud: advokaterna O. Brouwer och A. Pliego Selie)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut (EU) 2015/248 av den 15 oktober 2014 om åtgärderna SA.23008 (2013/C) (f.d. 2013/NN) som Republiken Slovakien har genomfört till förmån för Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) och Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VZP) (delgivet med nr C(2014) 7277) (EUT 2015 L 41, s. 25), och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.Första grunden: felaktig tillämpning av artikel 107.1 FEUF Kommissionen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att felaktigt tillämpa begreppet företag i den specifika ramen för artikel 107.1 FEUF.Andra grunden: felaktig rättstillämpning och uppenbart oriktig bedömning.Kommissionen har vid fastställandet och tillämpningen av kriterierna för att avgöra den ekonomiska karaktären av försäkringssystemet, gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning och till en uppenbart oriktig bedömning när den fann att SZP/VZP inte var att betrakta som ett företag. Kommissionen har heller inte givit tillräcklig motivering.

____________