Language of document : ECLI:EU:T:2018:64

Wyrok Sądu (druga izba) z dnia 5 lutego 2018 r. – Dôvera zdravotná poist'ovňa / Komisja

(sprawa T216/15)

Pomoc państwa – Instytucje ubezpieczenia zdrowotnego – Podwyższenie kapitału, spłata zadłużenia, subwencje i system wyrównania ryzyka – Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa – Pojęcie pomocy państwa – Pojęcie przedsiębiorstwa i działalności gospodarczej – Zasada solidarności – Kontrola państwa – Działalność o charakterze gospodarczym – Konkurencja w zakresie jakości – Obecność podmiotów gospodarczych realizujących cel zarobkowy – Poszukiwanie, wykorzystanie i podział zysków – Naruszenie prawa – Błąd w ocenie

1.      Pomoc przyznawana przez państwa – Pojęcie – Charakter prawny – Interpretacja w oparciu o elementy obiektywne – Kontrola sądowa – Zakres

(art. 107 ust. 1 TFUE)

(zob. pkt 40)

2.      Pomoc przyznawana przez państwa – Pojęcie – Środki zmierzające do przyznania korzyści finansowych publicznym instytucjom ubezpieczenia zdrowotnego – Włączenie – Warunek – Gospodarczy charakter działalności w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych – Kryteria oceny – Możliwość generowania, wykorzystania i podziału przez zakłady ubezpieczeń zdrowotnych części ich zysków – Istnienie pewnej konkurencji w odniesieniu do jakości i zakresu świadczonych usług – Obecność podmiotów gospodarczych realizujących cel zarobkowy

(art. 107 ust. 1 TFUE)

(zob. pkt 45–71)

Przedmiot

Wniesione na podstawie art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji (UE) 2015/248 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie środków SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) wdrożonych przez Republikę Słowacką na rzecz Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) i Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VZP) (Dz.U. 2015, L 41, s. 25).

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji (UE) 2015/248 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie środków SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) wdrożonych przez Republikę Słowacką na rzecz Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. (SZP) i Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VZP).

2)

Komisja Europejska pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Dôvera zdravotná poist’ovňa, a.s i przez Union zdravotná poist’ovňa a.s.

3)

Republika Słowacka pokrywa własne koszty.