Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Specializiran nakazatelen syd (Bułgaria) w dniu 4 czerwca 2021 r. – postępowanie karne przeciwko HYA i in.

(Sprawa C-349/21)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Specializiran nakazatelen syd

Strony w postępowaniu głównym

HYA i in.

Pytania prejudycjalne

Czy krajowe orzecznictwo w sprawach karnych – na mocy którego przy udzieleniu zezwolenia na podsłuchiwanie, nagrywanie i przechowywanie rozmów telefonicznych podejrzanych sąd orzeka za pomocą uprzedniego sporządzonego ogólnego wzorcowego tekstu, w którym wskazuje się jedynie, że zapewniono przestrzeganie przepisów prawa, bez żadnej indywidualizacji – jest zgodne z art. 15 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 w związku z motywem 11 dyrektywy 2002/58/WE1 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej)[?]

Na wypadek udzielenia odpowiedzi przeczącej, czy niezgodne z prawem Unii jest dokonanie wykładni prawa krajowego w sposób umożliwiający wykorzystanie informacji zgromadzonych po udzieleniu takiego zezwolenia dla celów wykazania zarzutów oskarżenia w procesie karnym[?]

____________

1 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. 2002 r., L 201, s. 37).