Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 4 juni 2021 – brottmål mot HYA m.fl.

(Mål C-349/21)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Spetsializiran nakazatelen sad

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

HYA m.fl.

Tolkningsfrågor

Är en praxis från de nationella domstolarna i straffrättsliga förfaranden, enligt vilken domstol ger tillstånd till övervakning, inspelning och lagring av telefonsamtal mellan misstänkta med hjälp av en färdig mall med allmänt innehåll, i vilken det utan någon form av individualisering endast görs gällande att lagbestämmelserna har iakttagits, förenlig med artikel 15.1 jämförd med artikel 5.1 och skäl 11 i direktiv 2002/581 ?

Om ovanstående fråga besvaras nekande: Strider det mot unionsrätten om den nationella lagstiftningen tolkas så, att den information som har erhållits genom ett sådant tillstånd används för att styrka åtalet?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (EUT L 201 av den 31.7.2002, s. 37).