Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal du travail de Liège (Belgia) 26. novembril 2020 – VT versus Centre public dʼaction sociale de Liège (CPAS)

(kohtuasi C-641/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal du travail de Liège

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: VT

Vastustaja: Centre public dʼaction sociale de Liège (CPAS)

Eelotsuse küsimused

Kas juhul, kui liikmesriik otsustab pagulaselt pagulasseisundi direktiivi 2011/951 artikli 11 alusel ära võtta ning seejärel temalt ära võtta riigis elamise õiguse ja teha talle ettekirjutuse lahkuda riigi territooriumilt, tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel2 artikleid 7 ja 13 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 tõlgendada nii, et asjaomasele isikule jäävad esialgu alles õigus riigis elada ning tema sotsiaalsed õigused ning seda nii kaua, kuni arutatakse kohtule riigis elamise õiguse äravõtmise ja väljasaatmise otsuse peale esitatud kaebust?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/95/EL, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule (ELT 2011, L 337, lk 9).

2     ELT 2008, L 348, lk 98.