Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Poľsko) 26. novembra 2020 – W. J./L. J. a J. J. zastúpení zákonnou zástupkyňou A. P.

(vec C-644/20)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: W. J.

Ďalší účastníci odvolacieho konania: L. J. a J. J. zastúpení zákonnou zástupkyňou A. P.

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 3 ods. 1 a ods. 2 Haagskeho protokolu z 23. novembra 2007 o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť, schváleného v mene Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 2009/941/ES1 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 331, 2009, s. 17), vykladať v tom zmysle, že oprávnený, ktorým je maloletá osoba, môže získať nový obvyklý pobyt v štáte, v ktorom je neoprávnene zadržiavaný, ak súd nariadi návrat oprávneného do štátu, v ktorom mal obvyklý pobyt bezprostredne pred neoprávneným zadržiavaním?

____________

1 Ú. v. EÚ L 331, 2009, s. 17.