Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polen) den 26 november 2020 – W. J. mot L. J. och J. J. företrädda av det lagstadgade ombudet A. P.

(Mål C-644/20)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Parter i det nationella målet

Klagande: W. J.

Svarande: L. J. och J. J. företrädda av det lagstadgade ombudet A. P.

Tolkningsfrågor

Ska artikel 3.1 och 3.2 i Haagprotokollet av den 23 november 2007 om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet, vilket godkändes på Europeiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2009/941/EG av den 30 november 2009,1 tolkas så, att den underhållsberättigade som är ett barn kan förvärva en ny hemvist i den stat där vederbörande olovligen kvarhålls om domstolen förordnar att den underhållsberättigade ska återsändas till den stat där han eller hon hade hemvist omedelbart före det olovliga kvarhållandet?

____________

1 EUT L 331, 2009, s. 17