Language of document :

Apellatsioonkaebus, mille PV esitas 23. novembril 2020 Üldkohtu (viies koda) 30. jaanuari 2020. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-786/16 ja T-224/18: PV versus komisjon

(kohtuasi C-640/20 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: PV (esindaja: Rechtsanwalt D. Birkenmaier)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Tühistada 30. jaanuari 2020. aasta kohtuotsus liidetud kohtuasjades T-786/16 ja T-224/18;

teha otsus käesolevas kohtuasjas ning liidetud kohtuasjades T-786/16 ja T-224/18, nagu näeb ette Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170;

mõista teiselt menetlusosaliselt välja kohtukulud kohtuasjas C-111/20 P ning kõik muud kohtukulud kohtuasjades T-786/16, T-224/18, T-224/18 R1 ja T-224/18 R2.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide, mille kohaselt tõlgendati vääralt ELTL artikleid 72 ja 270 ning ametnike personalieeskirjade artiklit 23, ja mille kohaselt Üldkohus leidis ebaõigesti, et personalieeskirjad on ainus õigusallikas ametnike ja nende institutsiooni vaheliste kohtuvaidluste lahendamisel.

Teine väide, et on rikutud ELL artiklit 4, harta artiklit 41 ja personalieeskirjade artiklit 11a.

Kolmas väide, et rikuti õiguse üldpõhimõtet fraus omnia corrumpit ja Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artiklit 36.

Neljas väide, et eirati harta artikleid 1, 3, 4, 31 ja 41 ja personalieeskirjade artikleid 1 e ja 12 a;

Viies väide, mille kohaselt kasutati „väärtõendeid“, tõlgendati ebaõigesti personalieeskirjade artikli 59 punkti 1 kolmandat ja viiendat lõiku ning rikuti 6. juuli 2014. aasta otsust 92-2004, mille komisjon tegi institutsioonisiseses menetluses.

Kuues väide, mis puudutab tahtlikke kuritarvitusi seoses sünallagmaatilistes suhetes kohustuse täitmata jätmisele esitatava vastuväite põhimõtte kohaldamisega.

Seitsmes väide, et rikuti harta artiklit 41, personalieeskirjade artiklit 25 ja et valitses teadlik tegevusetus seoses individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti poolse maksmata palga summade väärkasutusega 21 593,64 euro ulatuses.

Kaheksas väide, mille kohaselt moonutati esimese distsiplinaarmenetluse CMS 13/087 tühistamise tagajärgi, jättes need tähelepanuta.

Üheksas väide, et rikuti harta artiklit 15.

Kümnes väide, mis on esitatud teise võimalusena ja mille kohaselt rikuti ultra petita otsustamise keeldu.

____________