Language of document :

Жалба, подадена на 1 декември 2020 г. от Кралство Испания срещу решението, постановено от Общия съд (осми разширен състав) на 23 септември 2020 г. по съединени дела T-515/13 RENV и T-719/13 RENV, Кралство Испания и др./Европейска комисия

(Дело C-649/20 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Кралство Испания (представители: S. Centeno Huerta и S. Jiménez García)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да се отмени решение на Общия съд от 23 септември 2020 г., Кралство Испания и др./Комисия, постановено по съединени дела T-515/13 RENV и T-719/13 RENV, EU:T:2020:434,

да се отмени Решение 2014/200/ЕС на Комисията от 17 юли 2013 година относно Държавна помощ SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06), приведена в действие от Испания — Система за данъчно облагане, приложима за някои споразумения за финансов лизинг, известна като испанска система „лизинг срещу данък“1 ,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Общият съд е нарушил член 47 от Хартата във връзка с член 256 ДФЕС, като не е изложил мотиви, що се отнася до анализа на селективността по член 107, параграф 1 ДФЕС и принципите относно възстановяването.

Общият съд неправилно е тълкувал член 107, параграф 1 ДФЕС, що се отнася до селективността на мярката.

Общият съд неправилно е тълкувал и приложил принципа на защита на оправданите правни очаквания и принципа на правна сигурност, във връзка с контрола върху помощите съгласно член 108 ДФЕС, поради метода на анализ, който е използвал, и поради това, че е изпразнил от съдържание двата принципа.

Общият съд неправилно е тълкувал и приложил принципите, приложими за възстановяването.

____________

1 ОВ L 114, 2014 г., стр. 1.