Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 7 март 2018 г. — Club de Variedades Vegetales Protegidas/Adolfo Juan Martínez Sanchís

(Дело C-176/18)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Supremo

Страни в главното производство

Касатор: Club de Variedades Vegetales Protegidas

Ответник по касационната жалба: Adolfo Juan Martínez Sanchís

Преюдициални въпроси

В случай че земеделски производител е закупил фиданки на растителен сорт от разсадник (обект на трето лице) и ги е засадил, преди предоставената за този сорт закрила да започне да действа, необходимо ли е, за да се признае правото за забрана на определени действия, предвидено в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2100/941 , по отношение на по-нататъшните действия на земеделския производител, а именно събиране на последващите реколти от дърветата, да са изпълнени условията по член 13, параграф 3 или напротив, трябва да се счита, че действията по събиране на реколтата са такива по производство или възпроизводство на сорта, при които се получава „събран материал“, и могат да бъдат забранени от титуляря на растителния сорт без да е необходимо да са изпълнени условията по параграф 3?

Съобразено ли е с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2100/94 тълкуване, според което системата на каскадна защита е приложима срещу което и да е от посочените в параграф 2 действия по отношение на „събрания материал“, включително самото събиране на реколтата, или само срещу действията, извършени след производството на събрания материал, като например складирането му и търговията с него?

Необходимо ли е — при прилагане на системата за разпростиране на каскадната защита, предвидена в член 13, параграф 3 от Регламент № 2100/94, по отношение на „събрания материал“ — за да е изпълнено първото условие, фиданките да са закупени, след като титулярят е получил закрилата на Общността за растителния сорт или би било достатъчно те да са закупени, докато титулярят се е ползвал от временна закрила, в периода между публикуването на заявката и момента, в който предоставената за растителния сорт закрила е започнала да действа?

____________

1     Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 година относно правната закрила на Общността на сортовете растения (OB L 227, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3 том 15, стр. 197).