Language of document :

Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 19. december 2019 – Club de Variedades Vegetales Protegidas mod Adolfo Juan Martínez Sanchís (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo – Spanien)

(Sag C-176/18) 1

(Præjudiciel forelæggelse – EF-sortsbeskyttelse – forordning (EF) nr. 2100/94 – artikel 13, stk. 2 og 3 – beskyttelsens retsvirkninger – kaskadebeskyttelsesordning – dyrkning af sortsbestanddele og høst af afgrøden heraf – sondring mellem handlinger vedrørende sortsbestanddele og handlinger vedrørende udbytte – begrebet »ikke-tilladt brug af sortsbestanddele« – artikel 95 – foreløbig beskyttelse)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Supremo

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Club de Variedades Vegetales Protegidas

Sagsøgt: Adolfo Juan Martínez Sanchís

Konklusion

Artikel 13, stk. 2, litra a), og artikel 13, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse skal fortolkes således, at aktivitet i form af dyrkning af en beskyttet sort og høst af afgrøderne heraf, der ikke kan anvendes som formeringsmateriale, kræver tilladelse fra indehaveren af EF-sortsbeskyttelsen af den nævnte plantesort, for så vidt som de betingelser, der er fastsat i forordningens artikel 13, stk. 3, er opfyldt.

Artikel 13, stk. 3, i forordning nr. 2100/94 skal fortolkes således, at afgrøderne af en plantesort, der ikke kan anvendes som formeringsmateriale, ikke skal anses for at være tilvejebragt ved en »ikke-tilladt brug af sortsbestanddele« af denne plantesort som omhandlet i denne bestemmelse, når disse sortsbestanddele er blevet formeret og solgt til en landbruger af en planteskole i perioden fra offentliggørelsen af ansøgningen om EF-sortsbeskyttelse af den nævnte plantesort og meddelelsen heraf. Såfremt de nævnte sortsbestanddele efter meddelelsen af denne beskyttelse er blevet formeret og solgt uden samtykke fra indehaveren af denne beskyttelse, kan sidstnævnte gøre den rettighed gældende, der er tillagt denne i forordningens artikel 13, stk. 2, litra a), og artikel 13, stk. 3, for så vidt angår de nævnte afgrøder, medmindre indehaveren har haft rimelig mulighed for at udøve sin rettighed vedrørende de samme sortsbestanddele.

____________

1 EUT C 211 af 18.6.2018.