Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 19.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Supremo – Espanja) – Club de Variedades Vegetales Protegidas v. Adolfo Juan Martínez Sanchís

(asia C-176/18)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteisön kasvinjalostajanoikeudet – Asetus (EY) N:o 2100/94 – 13 artiklan 2 ja 3 kohta – Suojan vaikutukset – Portaittainen suojajärjestelmä – Lajikeosien istuttaminen ja niiden hedelmien korjaaminen – Lajikeosien osalta suoritettujen toimien ja korjatun aineiston osalta suoritettujen toimien erottelu – Lajikeosien luvattoman käytön käsite – 95 artikla – Tilapäinen suoja)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Supremo

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Club de Variedades Vegetales Protegidas

Vastapuoli: Adolfo Juan Martínez Sanchís

Tuomiolauselma

Yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27.7.1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 13 artiklan 2 kohdan a alakohtaa ja 3 kohtaa on tulkittava siten, että suojatun lajikkeen istuttamista ja sen hedelmien, joita ei voida käyttää lisäysaineistona, korjaamista koskeva toiminta vaatii mainittua kasvilajiketta koskevien yhteisön kasvinjalostusoikeuksien omistajan luvan, jos kyseisen asetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät.

Asetuksen N:o 2100/94 13 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että kasvilajikkeen hedelmiä, joita ei voida käyttää lisäysaineistona, ei voida katsoa saaduiksi kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tämän kasvilajikkeen lajikeosien luvattomalla käytöllä, kun taimitarha on monistanut ja myynyt nämä lajikeosat maataloustuottajalle yhteisön kasvinjalostajanoikeuksia koskevan hakemuksen julkaisemisen ja näiden oikeuksien myöntämisen välisenä ajanjaksona. Jos näiden oikeuksien myöntämisen jälkeen mainittuja lajikeosia on monistettu ja myyty ilman näiden oikeuksien omistajan suostumusta, viimeksi mainittu voi vedota kyseisen asetuksen 13 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 3 kohdassa hänelle annettuun oikeuteen mainittujen hedelmien osalta, jollei hän ole kohtuudella voinut käyttää näihin samoihin lajikeosiin liittyvää oikeuttaan.

____________

1 EUVL C 211, 18.6.2018.