Language of document : ECLI:EU:F:2009:16

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

18. veebruar 2009

Kohtuasi F‑42/08

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Kahju hüvitamise nõue – Mõistliku tähtaja järgimata jätmine kahju hüvitamise hagi esitamisel – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      L. Marcuccio palub EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagiavaldusega sisuliselt seda, et Avaliku Teenistuse Kohus mõistaks komisjonilt välja hüvitise kahju eest, mis tuleneb asjaolust, et komisjon saatis talle ühe teate faksi numbrile, mida komisjon ei oleks pidanud kasutama.

Otsus: Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Tähtajad – Institutsioonile adresseeritud kahju hüvitamise taotlus – Mõistliku tähtaja järgimine

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 46; personalieeskirjad, artikkel 90)

Ametnikud ja töötajad peavad esitama ühenduse tekitatud kahju hüvitamise taotluse vastavale institutsioonile mõistliku tähtaja jooksul alates ajast, mil nad said asjaomasest kahju tekkimise asjaolust teada. Tähtaja mõistlikkust tuleb hinnata, lähtudes iga konkreetse juhtumi asjaoludest ning eelkõige vaidluse olulisusest huvitatud isiku jaoks, asja keerukusest ning asjaomaste poolte käitumisest.

Sellest osas tuleb arvestada ka võrdlusmomendiga, mida pakub Euroopa Kohtu põhikirja artiklis 46 nimetatud viieaastane aegumistähtaeg, mis kehtib lepinguvälise vastutusega seotud asjades. Siiski ei saa seda viieaastast tähtaega käsitada kui ranget ja absoluutset ajalist piiri, millest kinni pidades on taotlus vastuvõetav olenemata sellest, kui kaua võttis hagejal aega esitada oma taotlus administratsioonile, ning olenemata vastavatest asjaoludest.

(vt punktid 19–22)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 5. oktoober 2004, kohtuasi T‑144/02: Eagle jt vs. komisjon (EKL 2004, lk II‑3381, punktid 65 ja 66).

Avaliku Teenistuse Kohus: 1. veebruar 2007, kohtuasi F‑125/05: Tsarnavas vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punktid 76 ja 77).