Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 13. decembra 2012 - BW/Komisia

(vec F-2/11)

(Verejná služba - Úradníci - Prijímanie do zamestnania - Úradník v skúšobnej dobe - Nevymenovanie do stálej služby no konci skúšobnej doby - Odôvodnenie rozhodnutia prepustiť úradníka v skúšobnej dobe - Právo na obranu)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: BW (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi, S. Bonté a A. Blot, advokáti, neskôr H. Soland, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Baquero Cruz a P. Pecho, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. Baquero Cruz, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o prepustení žalobcu na konci skúšobnej doby, ako aj náhrada škody, ktorá mu bola týmto rozhodnutím spôsobená

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    BW znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 72, 5.3.2011, s. 36.