Language of document : ECLI:EU:F:2012:25

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(πρώτο τμήμα)

της 29ης Φεβρουαρίου 2012

Υπόθεση F‑3/11

Luigi Marcuccio

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Κοινωνική ασφάλιση — Ατύχημα — Αίτηση καταθέσεως εγγράφου στον φάκελο του ατυχήματος — Απόρριψη — Μη βλαπτική πράξη — Προδήλως απαράδεκτο»

Αντικείμενο:      Προσφυγή-αγωγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου της 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο L. Marcuccio ζητεί, κυρίως, αφενός, την ακύρωση της φερόμενης ως αρνήσεως της Επιτροπής να θέσει ένα έγγραφο στον φάκελο ατυχήματος και, αφετέρου, να υποχρεωθεί η Επιτροπή να του καταβάλει το ποσό των 1 000 ευρώ προς αποκατάσταση της ζημίας την οποία ισχυρίζεται ότι υπέστη.

Απόφαση:      Η προσφυγή-αγωγή απορρίπτεται ως προδήλως απαράδεκτη. Ο προσφεύγων-ενάγων φέρει το σύνολο των δικαστικών εξόδων και καταδικάζεται να καταβάλει στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης το ποσό των 2 000 ευρώ.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι — Κοινωνική ασφάλιση — Ασφάλιση ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών — Φάκελος σχετικός με το ατύχημα — Έννοια — Ορισμός από το δίκαιο της Ένωσης — Δεν υφίσταται

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 26, 26α και 73)

2.      Υπάλληλοι — Προσφυγή — Βλαπτική πράξη — Έννοια — Αίτηση περί καταθέσεως εγγράφου στον φάκελο υπαλλήλου που κίνησε τη διαδικασία αναγνωρίσεως ατυχήματος — Προπαρασκευαστική πράξη — Δεν εμπίπτει

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 90 και 91· κανονιστική ρύθμιση σχετικά με την ασφάλιση έναντι των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, άρθρα 16 έως 25)

3.      Διαδικασία — Δικαστικά έξοδα — Έξοδα στα οποία υποβάλλεται το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης λόγω της καταχρηστικής προσφυγής υπαλλήλου — Καταδίκη του υπαλλήλου στην καταβολή των εν λόγω εξόδων

(Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 94· Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 47)

4.      Γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης — Αρχή του δικαιώματος επί αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας — Καταχρηστική προσφυγή υπαλλήλου — Συνέπειες

1.      Ούτε το άρθρο 73 του ΚΥΚ, στο μέρος που αφορά ειδικότερα την κάλυψη κατά των κινδύνων ατυχήματος, ούτε η κανονιστική ρύθμιση σχετικά με την ασφάλιση έναντι των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, που προβλέπεται ειδικώς από τη διάταξη αυτή του ΚΥΚ, περιέχουν διατάξεις αφορώσες τη δημιουργία σχετικού με ατύχημα φακέλου. Η έννοια ενός τέτοιου φακέλου δεν εμπίπτει ούτε στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 26 του ΚΥΚ ούτε σε αυτό του άρθρου 26α του ΚΥΚ

(βλ. σκέψεις 31 και 33)

2.      Στο πλαίσιο ιατρικής διαδικασίας που αφορά την αναγνώριση δεόντως δηλωθέντος από τον οικείο υπάλληλο ατυχήματος, κατόπιν δε τον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας μετά τη μονιμοποίηση των βλαβών που προκάλεσε το εν λόγω ατύχημα, η αίτηση του ενδιαφερομένου να τεθεί στον «σχετικό με το ατύχημα φάκελό» του, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον φάκελο εξετάσεως της αιτήσεώς του περί αναγνωρίσεως του ατυχήματος κατόπιν δε περί καθορισμού της επακόλουθης αναπηρίας, ένα έγγραφο στο οποίο διαλαμβάνεται πληροφορία που τον αφορά δεν μπορεί να θεωρηθεί αίτηση υπό την έννοια του άρθρου 90, παράγραφος 1, του ΚΥΚ της οποίας η, σιωπηρή, απόρριψη θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διοικητικής ενστάσεως βάσει του άρθρου 90, παράγραφος 2, του ΚΥΚ, κατόπιν δε προσφυγής βάσει του άρθρου 91 του ΚΥΚ.

Συγκεκριμένα, βάσει των άρθρων 16 έως 25 της κανονιστικής ρύθμισης σχετικά με την ασφάλιση έναντι των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου μπορεί να θεωρηθεί ότι πρόκειται για ειδική διαδικασία, ιατρικού αμιγώς χαρακτήρα, η οποία μπορεί να κινηθεί μόνο με αποκλειστική πρωτοβουλία του οικείου υπαλλήλου ή των ελκόντων από αυτόν δικαιώματα. Η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί συνεπώς διοικητική διαδικασία και δεν αποτελεί εν πάση περιπτώσει διοικητική διαδικασία δυνάμενη να επηρεάσει τη διοικητική θέση του υπαλλήλου.

Επομένως, η αίτηση περί καταθέσεως του εγγράφου αποτελεί αίτηση εσωτερική της σχετικής ιατρικής διαδικασίας, καθόσον η θέση του επίμαχου εγγράφου στον «σχετικό με το ατύχημα φάκελο» εμπίπτει στην εξουσία οργανώσεως και εξετάσεως του εν λόγω φακέλου από τη συναφώς αρμόδια αρχή. Υπό τις συνθήκες αυτές, εναπόκειται στην αρχή που είναι αρμόδια να εξετάσει την αίτηση αναγνωρίσεως ατυχήματος και κατόπιν να καθορίσει τον βαθμό της επακόλουθης αναπηρίας, να διασφαλίσει, στο πλαίσιο της εύρυθμης διεξαγωγής της ιατρικής διαδικασίας που αφορά το ατύχημα αυτό, την αποτελεσματική και επαρκή διαχείριση του «σχετικού με το ατύχημα φακέλου» διενεργώντας κάθε πρόσφορη πράξη ή λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο.

(βλ. σκέψεις 34 και 39)

3.      Δυνάμει του άρθρου 94 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, αν το τελευταίο αυτό υποβλήθηκε σε έξοδα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, ιδίως αν η προσφυγή έχει χαρακτήρα προδήλως καταχρηστικό, μπορεί να καταδικάσει τον διάδικο που τα προκάλεσε στην εν όλω ή εν μέρει πληρωμή τους, χωρίς όμως το καταβλητέο ποσό να μπορεί να υπερβεί τα 2 000 ευρώ.

Πρέπει να εφαρμόζεται η διάταξη αυτή όταν τα δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης έχουν ήδη επανειλημμένως διαπιστώσει ότι ο προσφεύγων υπάλληλος είχε επιλέξει τη δικαστική οδό χωρίς έγκυρη δικαιολογία και ότι η επίμαχη προσφυγή αποτελεί συνέχεια της συμπεριφοράς αυτής.

(βλ. σκέψεις 50 και 51)

4.      Η θεμελιώδης επιταγή αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας πρέπει, αφενός, να παρέχει σε κάθε πρόσωπο τη δυνατότητα της πλήρους ασκήσεως του δικαιώματός του ασκήσεως αποτελεσματικής προσφυγής και, αφετέρου, να παρέχει στο επιληφθέν δικαστήριο τη δυνατότητα να απονείμει αποτελεσματικά δικαιοσύνη, προς το συμφέρον ακριβώς όλων των διαδίκων.

(βλ. σκέψη 53)