Language of document : ECLI:EU:F:2012:25

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2012 m. vasario 29 d.

Byla F‑3/11

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Socialinė apsauga – Nelaimingas atsitikimas – Prašymas prie nelaimingo atsitikimo bylos pridėti dokumentą – Atmetimas – Neigiamo poveikio neturintis aktas – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio iš principo prašo, pirma, panaikinti tariamą Komisijos sprendimą atsisakyti prie jo nelaimingo atsitikimo bylos pridėti dokumentą ir, antra, priteisti iš Komisijos sumokėti jam 1 000 eurų žalos, kurią jis teigia patyręs, atlyginimą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Ieškovas padengia visas bylinėjimosi išlaidas ir turi sumokėti Tarnautojų teismui 2 000 eurų.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Socialinė apsauga – Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų – Nelaimingo atsitikimo byla – Sąvoka – Apibrėžtis pagal Europos Sąjungos teisę – Nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 26, 26a ir 73 straipsniai)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Prašymas prie pareigūno, inicijavusio nelaimingo atsitikimo pripažinimo procedūrą, bylos pridėti dokumentą – Parengiamasis aktas – Netaikymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai; Taisyklių dėl draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 16–25 straipsniai)

3.      Procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Tarnautojų teismo išlaidos, patirtos dėl pareigūno piktnaudžiavimo teise pareikšti ieškinį – Šių išlaidų priteisimas iš pareigūno

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsnis; Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis)

4.      Bendrieji Sąjungos teisės principai – Teisės į veiksmingą teisminę gynybą principas – Piktnaudžiaujant teise pareikštas pareigūno ieškinys – Poveikis

1.      Nei Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnio dalyje, kur visų pirma reglamentuojamas draudimas nuo nelaimingo įvykio rizikos, nei Taisyklėse dėl draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų, kurios specialiai numatytos šioje nuostatoje, nėra nuostatų dėl bylos, susijusios su nelaimingu atsitikimu, sudarymo. Tokios bylos sąvokai taip pat netaikomi Pareigūnų tarnybos nuostatų 26 ir 26a straipsniai.

(žr. 31 ir 33 punktus)

2.      Vykstant medicininei procedūrai dėl atitinkamo pareigūno tinkamai deklaruoto nelaimingo atsitikimo pripažinimo, o vėliau dėl invalidumo laipsnio nustatymo sugijus per šį nelamingą atsitikimą patirtiems sužeidimams, suinteresuotojo asmens prašymas prie jo „bylos, susijusios su nelaimingu atsitikimu“, kuri yra ne kas kita kaip jo prašymo pripažinti nelaimingą atsitikimą nagrinėjimo ir paskui dėl nelaimingo atsitikimo atsiradusio invalidumo laipsnio nustatymo byla, pridėti dokumentą, kuriame pateikiama su juo susijusi informacija, negali būti laikomas prašymu pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalį, dėl kurio implicitinio atmetimo galima pateikti skundą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį, o vėliau ieškinį pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnį.

Taisyklių dėl draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 16–25 straipsniai leidžia daryti išvadą, kad tai yra visiškai medicininio pobūdžio speciali procedūra, kuri gali būti pradėta išimtinai atitinkamo pareigūno arba jo teisių turėtojų iniciatyva. Taigi ši procedūra nėra administracinio pobūdžio ir bet kuriuo atveju nėra administracinė procedūra, galinti turėti įtakos pareigūno administracinei situacijai.

Todėl prašymas pridėti dokumentą yra vidaus prašymas aptariamoje medicininėje procedūroje ir nagrinėjamo dokumento įtraukimas į „bylą, susijusią su nelaimingu atsitikimu“, priskiriamas su ja dirbančios institucijos organizacinėms ir nagrinėjimo teisėms. Šiomis aplinkybėmis institucija, kuri turi išnagrinėti prašymą dėl nelaimingo atsitikimo pripažinimo, o paskui nustatyti dėl šio nelaimingo atsitikimo patirto invalidumo laipsnį, siekdama, kad medicininė procedūra dėl šio atsitikimo būtų gerai vykdoma, turi užtikrinti veiksmingą ir kompetentingą „bylos, susijusios su nelaimingu atsitikimu“, administravimą ir imtis visų tinkamų veiksmų arba priemonių.

(žr. 34 ir 39 punktus)

3.      Remiantis Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsniu, jei dėl akivaizdžiai piktnaudžiaujant teise pareikšto ieškinio Tarnautojų teismas patyrė išlaidų, kurių buvo galima išvengti, jis gali įpareigoti jas sukėlusią šalį padengti visas išlaidas arba jų dalį, tačiau ši atlygintina suma negali viršyti 2 000 eurų.

Šią nuostatą reikia taikyti, kai Sąjungos teismai jau kelis kartus konstatavo, kad pareigūnas ieškovas pasirinko teisminį ginčo sprendimo būdą be objektyvaus pateisinimo ir kad nagrinėjamu ieškiniu toks elgesys tęsiamas.

(žr. 50 ir 51 punktus)

4.      Taikant pagrindinį veiksmingos teisminės gynybos reikalavimą, pirma, visiems asmenims turi būti leidžiama nevaržomai naudotis teise veiksmingai pareikšti ieškinį ir, antra, bylas nagrinėjantiems teismams turi būti suteikiama teisė vykdyti teisingumą veiksmingai ir tiksliai atsižvelgiant į visų savo teises ginančių subjektų interesus.

(žr. 53 punktą)