Language of document :

Talan väckt den 7 januari 2011 - Descamps mot kommissionen

(Mål F-2/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Eric Descamps (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna L. Levi och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att säga upp sökanden i slutet av provanställningen samt yrkande om skadestånd för den skada som sökanden har orsakats på grund av beslutet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att säga upp sökanden med verkan från och med den 31 mars 2010, vilket antogs den 1 mars 2010 av direktören för direktoratet HR.B-Core Processes 1: Career, vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för personal och säkerhet, i egenskap av tillsättningsmyndighet,

ogiltigförklara, såvitt det är nödvändigt, beslutet av den 24 september 2010 att avslå klagomålet,

följaktligen återanställa sökanden som fast anställd tjänsteman med verkan från och med den 1 april 2010 och tilldela sökanden lönerna som han skulle ha uppburit som fast anställd från den tidpunkten inklusive alla härledda rättigheter (däribland pensionsrättigheterna), som sökanden provisoriskt och i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) uppskattar till 39 600 euro,

förplikta svaranden att betala sökanden ett belopp som provisoriskt och i överensstämmelse med rätt och billighet uppskattas till 10 000 euro som ersättning för ideell skada,

förplikta svaranden att betala dröjsmålsränta på det kapitalbelopp som således ska utbetalas, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________