Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 28.12.2020 – Paget Approbois SAS v. Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S ja Alpha Insurance A/S v. Paget Approbois SAS ja Depeyre entreprises SARL

(asia C-724/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Paget Approbois SAS ja Alpha Insurance A/S

Vastapuolet: Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S ja Paget Approbois SAS

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 25.11.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY1 (Solvenssi II) 292 artiklaa tulkittava siten, että vireillä oleva oikeudenkäynti, jonka vahinkovakuutuksen perustuvaa vakuutuskorvausta hakeva velkoja on saattanut vireille jäsenvaltion tuomioistuimessa saadakseen kyseisen korvauksen vakuutusyritykseltä, joka on toisessa jäsenvaltiossa aloitetun likvidaatiomenettelyn kohteena, koskee kyseisessä direktiivissä tarkoitettua menettelyn alaista vakuutusyrityksen omaisuutta tai oikeutta?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, säännelläänkö sen jäsenvaltion lailla, jossa oikeudenkäynti on vireillä, kaikkia likvidaatiomenettelyn vaikutuksia kyseiseen oikeudenkäyntiin?

Onko sitä sovellettava erityisesti siltä osin kuin siinä

säädetään, että tällaisen menettelyn aloittaminen keskeyttää vireillä olevan oikeudenkäynnin

asetetaan oikeudenkäynnin jatkamisen edellytykseksi se, että velkoja ilmoittaa vakuutuskorvaussaatavansa saatavaluetteloon ja että likvidaatiomenettelyn täytäntöönpanosta vastaavat elimet haastetaan oikeudenkäyntiin

kielletään täysin vakuutuskorvauksen määrääminen maksettavaksi, koska oikeutta korvauksen saamiseen ei voida enää todeta eikä korvauksen määrää vahvistaa?

____________

1 EUVL 2009, L 335, s. 1.