Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bezirksgericht Bleiburg (Austria) 8. jaanuaril 2021 – LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG versus CB jt

(kohtuasi C-7/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bezirksgericht Bleiburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

Kostjad: CB, DF, GH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/20121 artikleid 36 ja 39 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 ning tõhususe ja võrdväärsuse põhimõttega (lojaalse koostöö põhimõte vastavalt EL lepingu artikli 4 lõikele 3) tuleb tõlgendada nii, et viidatud sätetega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis näevad selleks, et vaidlustada sundtäitmise otsust, mille teeb kohus ilma eelneva võistleva menetluseta ja ilma täitedokumendita üksnes nõude esitanud poole väidete alusel, ainukese õiguskaitsevahendina ette vastuväite, mis tuleb selle liikmesriigi ametlikus keeles esitada kaheksa päeva jooksul, ja seda ka siis, kui sundtäitmise otsus toimetatakse mõnes muus liikmesriigis kätte keeles, millest otsuse adressaat aru ei saa, kusjuures vastuväide loetakse esitatuks hilinemisega ja jäetakse läbi vaatamata juba siis, kui see on esitatud kaheteistkümne päeva jooksul?

2.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1393/20072 artiklit 8 koostoimes tõhususe ja võrdväärsuse põhimõttega tuleb tõlgendada nii, et viidatud sättega on vastuolus riigisisesed õigusnormid, mis näevad ette, et ühenädalase tähtaja piiresse jääval kuupäeval, mil esitatakse viidatud määruse II lisas sisalduv tüüpvorm, millega teavitatakse otsuse adressaati tema õigusest otsuse vastuvõtmisest keelduda, hakkab kulgema ka kaheksapäevane tähtaeg tüüpvormiga samal ajal kätte toimetatud sundtäitmise otsuse vaidlustamiseks, kasutades ettenähtud õiguskaitsevahendit?

3.    Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 18 esimest lõiku tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis näevad sundtäitmise otsuse vaidlustamiseks kasutatava õiguskaitsevahendina ette põhjendatud vastuväite, mis tuleb esitada kaheksa päeva jooksul, kusjuures nimetatud tähtaeg kehtib ka juhul, kui sundtäitmise otsuse adressaadi asukoht on teises liikmesriigis ja sundtäitmise otsus ei ole koostatud selle liikmesriigi ametlikus keeles, kus sundtäitmise otsus kätte toimetatakse, ega keeles, millest otsuse adressaat aru saab?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT 2012, L 351, lk 1).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000 (ELT 2007, L 324, lk 79).