Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 4. jaanuaril 2021 – FS versus Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs, Minister for Social Protection

(kohtuasi C-3/21)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: FS

Vastustajad: Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs, Minister for Social Protection

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse nr 883/20041 artiklis 81 esitatud mõiste „taotlus“ hõlmab jätkuvat perioodilise hüvitise saamist esimeselt liikmesriigilt (kui hüvitist peaks tegelikult maksma teine liikmesriik) iga kord, kui seda hüvitist makstakse, isegi pärast algset taotlust ja esimese riigi algset otsust hüvitist maksta?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas olukorras, kus sotsiaalkindlustushüvitise taotlus on ebaõigelt esitatud päritoluliikmesriigile, kuigi see oleks tulnud esitada teisele liikmesriigile, tuleb määruse nr 883/2004 artiklist 81 tulenevat teise liikmesriigi kohustust (nimelt kohustust käsitleda päritoluliikmesriigile esitatud taotlust vastuvõetavana teises liikmesriigis) tõlgendada nii, et see on täiesti sõltumatu kaebaja kohustusest anda oma elukoha kohta õiget teavet määruse nr 883/2004 artikli 76 lõike 4 kohaselt, mistõttu teine liikmesriik peab ebaõigelt päritoluliikmesriigile esitatud taotluse tunnistama artikli 81 mõistes vastuvõetavaks hoolimata sellest, et kaebaja ei ole kooskõlas artikli 76 lõikega 4 esitanud õiget teavet oma elukoha kohta teise liikmesriigi õiguses ette nähtud taotluse esitamise perioodil?

3.    Kas liidu õiguses sisalduva üldise tõhususe põhimõtte tagajärjel kaob võimalus kasutada liidu õigusest tulenevaid õigusi sellistel asjaoludel nagu praeguses menetluses (eeskätt asjaoludel, kus liidu kodanik, kes kasutab õigust vabalt liikuda, rikub artikli 76 lõikest 4 tulenevat kohustust teavitada oma päritoluliikmesriigi sotsiaalhoolekandeasutusi elukohariigi muutmisest) seetõttu, et selle liikmesriigi õiguses, kus ta kasutab õigust vabalt liikuda, on nõue, mille kohaselt lapsetoetuse taotlemiseks tagasiulatuvalt peab liidu kodanik sellist toetust teises liikmesriigis taotlema kaheteistkümne kuu jooksul, nagu on sätestatud viimati nimetatud liikmesriigi õiguses?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta (ELT 2004, L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 05/05, lk 72).