Language of document :

2021 m. sausio 4 d. High Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FS / Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs, Minister for Social Protection

(Byla C-3/21)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court (Airija)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: FS

Atsakovai: Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs, Minister for Social Protection

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento Nr. 883/20041 81 straipsnyje vartojama sąvoka „prašymas“ apima asmens esamą padėtį, kai jis gauna pirmosios valstybės narės periodinę išmoką (jeigu išmoką turėtų mokėti antroji valstybė narė), kiekvieną kartą, kai išmokama tokia išmoka, net ir po to, kai pateikiamas pradinis prašymas skirti išmoką ir pirmoji valstybė narė priima sprendimą ją skirti?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar tuo atveju, kai prašymas skirti socialinio draudimo išmoką klaidingai pateikiamas kilmės valstybei narei, nors jis turėjo būti pateiktas antrajai valstybei narei, turi būti laikoma, kad antrosios valstybės narės įsipareigojimas pagal Reglamento Nr. 883/2004 81 straipsnį (būtent įsipareigojimas kilmės valstybei narei pateiktą prašymą laikyti priimtinu antrojoje valstybėje narėje) visiškai nepriklauso nuo pareiškėjos pareigos pateikti teisingą informaciją apie savo gyvenamąją vietą pagal Reglamento Nr. 883/2004 76 straipsnio 4 dalį, todėl antroji valstybė narė turi pripažinti kilmės valstybei narei klaidingai pateiktą prašymą priimtinu, kaip tai suprantama pagal 81 straipsnį, nepaisydama to, kad pareiškėja nepateikė teisingos informacijos apie savo gyvenamąją vietą pagal 76 straipsnio 4 dalį iki antrosios valstybės narės įstatymuose nustatyto prašymo pateikimo termino pabaigos?

3.    Ar bendrasis Sąjungos teisės veiksmingumo principas reiškia, kad negalima veiksmingai pasinaudoti iš Sąjungos teisės kildinamomis teisėmis, esant tokioms kaip šios bylos aplinkybėms (būtent tuo atveju, kai laisvo judėjimo teisėmis besinaudojanti Sąjungos pilietė pažeidžia 76 straipsnio 4 dalyje nustatytą pareigą pranešti kilmės valstybės narės socialinės apsaugos institucijoms apie gyvenamosios vietos perkėlimą į kitą šalį) dėl valstybės narės, kurioje naudojamasi laisvo judėjimo teise, nacionalinės teisės reikalavimo Sąjungos piliečiui, norinčiam kreiptis dėl išmokos vaikui skyrimo atgaline data, pateikti prašymą skirti tokią išmoką antrojoje valstybėje narėje per tos valstybės narės nacionalinėje teisėje nustatytą dvylikos mėnesių terminą?

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72).